Siirry sisältöön

Verktyg för organisationer och yrkespersoner

Säkra vård- och serviceprocesser

Verktyg för bedömning av risker med digitala tjänster (2024)

Introduktionsmodell för klient- och patientsäkerhet (2024)

Checklista för säkerställande av informationsgången när en klient/patient inom hemvården överförs till en annan tjänst inom social- och hälsovården (2024)

Checklista for säkerhet vid operationer (2023)

Beskrivning av metoder för identifiering (2021)

Ledarskap och egenkontroll

Blankett för egenkontroll av infektionsbekämpningsåtgärder (2024)

Beskrivning av hur man gör upp en intern auditeringsplan (2024)

Utvärderingsverktyg: planerade förändringars inverkan på klient- och patientsäkerheten (2024)

Personalens säkerhetsbild (2023)

Självutvärderingsverktyg för uppföljning och utvärdering av genomförandet av den nationella klient- och patientsäkerhetsstrategin (2023)

Checklisteindikatorer (strukturer och processer): primärvård, specialiserad sjukvård, socialvård (2023)

Praktiska belöningsidéer som stöd för ledarskapet (2023)

Beskrivning av ledningsstrukturer med fokus på förfaranden inom klient- och patientsäkerhet och tillsyn (2022)

Modell för program för egenkontroll (2022)

Medicinteknisk säkerhet

Allmän uppgiftsbeskrivning för medicintekniska ansvarspersoner (2024)

Riskpoängräknare för medicintekniska produkter (2024)

Säker läkemedelsbehandling

Infografen ”5 steg till säker medicinering”postermaterial (SHM) (2022)

Behandling av säkerhetsavvikelser

Beskrivning av minimiinnehållet i serviceenhetens rapport om anmälningar om missförhållanden och farliga situationer som drabbat klienter och patienter (2023)

Heta linjen-indikatorer (2023)

Säkerhet vid köpta tjänster

Checklista om bekämpning av vårdrelaterade infektioner för upphandling av köpta tjänster (2024)

Checklista för avtal om upphandling och utläggning av digitala tjänster och distanstjänster inom social- och hälsovården (2022)

Checklista för anskaffning av privata social- och hälsovårdstjänster (2022)

Delaktighet

Barns och ungas delaktighet inom socialvården (2023)

Barns och ungas delaktighet inom hälso- och sjukvården (2023)

Verktyg för klienter, patienter och närstående

Komihåglista för besök inom social- och hälsovården (2023)

Så här gör du en anmälning om en farlig situation som klient, patient eller närstående inom social- och hälsovården (2023)

Delta i kontrollen din identitet inom social- och hälsovården (2023)

Vad ska du göra om du är missnöjd med servicen eller vården? (2023)