Siirry sisältöön

Det här verktyget kompletterar Klient- och patientsäkerhetscentrets dokument Checklista för anskaffning av privata social- och hälsovårdstjänster.

Ladda ned och printa ut (pdf, 2.1.2024)

Faktorer som bör beaktas i offertbegäran:

 • Enheten har utsett en eller flera hygienkontaktpersoner (ja/nej).
 • Tjänsteproducenten ger hygienkontaktpersonen möjlighet att delta i välfärdsområdets utbildningar och nätverk kring infektionsbekämpning.
 • Tjänsteproducenten ger personalen möjlighet att få kompetens inom infektionsbekämpning (ja/nej).
 • Beskrivning av förfaranden för säkerställande av kompetensen (beskrivning laddas upp).
  • Beskrivningen innehåller förfaranden för säkerställande av personalens kompetens inom infektionsbekämpning i enlighet med innehållet i planen för egenkontroll. Inom äldreservicen innebär det till exempel sedvanliga försiktighetsåtgärder, åtgärder som krävs vid fynd av multiresistenta mikrober och enstaka allvarliga infektioner samt rutiner för förebyggande, identifiering och bekämpning av epidemier.
 • Tjänsteproducenten har identifierat infektionsriskerna i verksamheten och har anvisningar eller en handlingsplan för dessa (ja/nej).
  • I offertbegäran begärs en länk till enhetens plan eller program för egenkontroll, där infektionsriskerna och de centrala bekämpningsrutinerna har beskrivits (ja/nej).
 • Tjänsteproducenten använder eller inför de verktyg som välfärdsområdet rekommenderar för uppföljning och rapportering om genomförande av infektionsbekämpningen samt om vårdrelaterade infektioner eller epidemier (ja/nej).
  • I offertbegäran kan man begära en beskrivning av hur tjänsteproducenten följer antalet vårdrelaterade infektioner eller epidemier och genomförandet av bekämpningsåtgärder samt hur producenten förbinder sig att rapportera om dem till välfärdsområdet. Beskrivningen kan vara till exempel en hänvisning till planen eller programmet för egenkontroll. Om välfärdsområdet förutsätter eller rekommenderar användning av vissa indikatorer eller verktyg, ska dessa beskrivas i offertbegäran.
 • Tjänsteproducenten förbinder sig att kartlägga att handspritdispensrar (även småflaskor) har utplacerats ändamålsenligt i varje enhet på det sätt och med den täthet som välfärdsområdet beslutat om (till exempel strukturutredning om handhygien) (ja/nej).
  • Välfärdsområdets modell ska beskrivas i offertbegäran i den omfattning som den privata tjänsteproducenten förutsätts följa den.
 • Tjänsteproducenten förbinder sig att erbjuda arbetstagarna den skyddsutrustning som arbetsuppgifterna förutsätter och ge anvisningar om hur den används korrekt (ja/nej).
 • Serviceenheterna har en uppdaterad plan för städning och renhållning (ja/nej).
 • Tjänsteproducenten har beskrivit sina rutiner för rengöring, desinfektion och sterilisering av medicintekniska produkter, hjälpmedel och vårdartiklar (ja/nej).
 • Beskrivning av rutiner för rengöring, desinfektion och sterilisering av medicintekniska produkter, hjälpmedel och vårdutrustning som används inom tjänsten (beskrivning laddas upp).
  • Beskrivningen innehåller de rutiner som är väsentliga för den tjänst som tjänsteproducenten producerar, till exempel rengöring, desinfektion och sterilisering av sugapparater, lyftselar, pincetter och urinflaskor.
 • Tjänsteproducenten förbinder sig att följa välfärdsområdets rutiner för infektionsbekämpning (ja/nej).

Det här dokumentet har sammanställts av strategigrupp 4.3 för Klient- och patientsäkerhetsstrategins handlingsprogram (tidigare planeringsgrupp 4.3). Dessutom har det sänts till Klient- och patientsäkerhetscentrets Klient- och patientsäkerhetsnätverk för kommentarer och godkänts av Klient- och patientsäkerhetscentrets Sakkunnigråd 8.12.2023. Mer information fås av Klient- och patientsäkerhetscentret (noharm(a)ovph.fi).

Publicerad 2.1.2024 av Klient- och patientsäkerhetscentret. www.klientochpatientsakerhetscentret.fi  

Behovet av att uppdatera verktyget granskas årligen.