Siirry sisältöön

Vi har tillfälliga och projektbaserade arbetsuppgifter.
Mer info: servicechef Jaana Kalliokoski, jaana.kalliokoski(a)ovph.fi.

Formatet på våra e-postadresser är: förnamn.efternamn@ovph.fi

Sini Eloranta
Specialsakkunnig (tf)
Sjukskötare, HvD, docent i vårdvetenskap och gerontologisk vårdvetenskap

Jag arbetar inom centrets utvecklingslinje för utbildning och kompetens. Vid sidan av min uppgift vid centret är jag överlärare vid Åbo yrkeshögskola.

Tanja Eriksson
(frånvarande till och med 31.7.2024)
Utbildningsöverläkare
ML, specialist i allmänmedicin  
tfn 040 611 7571 

Jag bidrar med primärvårdens synvinkel. Till mina uppgifter hör att utveckla läkarnas grundutbildning och fortbildning.

Jag är utbildningsöverläkare också vid enheten för primärvård inom Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt, där vår huvuduppgift är att utveckla hälsovårdscentralsläkarnas yrkesinriktade fortbildning i riktning mot en kompetensbaserad specialistläkarutbildning.

Minna Halinen
Utbildningsöverläkare (tf)
Specialist i allmänmedicin och specialistläkarutbildare

Jag arbetar inom allmänmedicin och akutmedicin vid samjouren samt som sakkunnig och utbildare inom patientsäkerhet vid Patientförsäkringscentralen och Klient- och patientsäkerhetscentret. Jag forskar om patientsäkerheten vid jourbesök.

Tuija Ikonen
Direktör, professor i patientsäkerhet, Åbo universitet
MD, specialist i hälso- och sjukvård, specialist i thorax- och kärlkirurgi
tfn 040 579 5482

Jag ansvarar för centrets verksamhet och ekonomi och är personaladministrativ chef. Till mina uppgifter hör också att främja utbildning och forskning och sköta internationella ärenden. Jag är också sakkunnigläkare vid Patientförsäkringscentralen.  

Ikonens professorsföreläsning vid Åbo universitet (på finska)

Merja Jutila
Planerare (tf)
Sjukskötare högre YH, doktorand
tfn 040 182 8750

Jag ansvarar för utvecklingen av apparatsäkerheten vid centret. Jag arbetar också som instrumenterande sjukskötare på operations- och anestesiavdelningen vid Vasa centralsjukhus, så säkerheten vid operationer ligger mig extra nära hjärtat.

Jaana Kalliokoski
Servicechef
HvM, specialsjukskötare, doktorand
tfn 040 542 4803

Jag är kontaktperson i frågor som gäller patient- och klientsäkerheten och ansvarar bland annat för att arrangera No Harm Bothnia-seminarier. Jag fungerar även som facilitator för utvecklingen av service i hemmet. Nationellt omfattar mina arbetsuppgifter bl.a. förberedning av klient- och patientsäkerhetsplan för välfärdsområden.

Ulla Kalliokoski
Kommunikationsplanerare
EM
tfn 040 624 1295

Jag utvecklar och genomför centrets kommunikation. Till mina uppgifter hör bl.a. att sammanställa och skicka ut centrets nyhetsbrev och NO HARM-tidningen till prenumeranterna.  Jag skriver också pressmeddelanden, berättar om aktuella frågor på centrets webbplats och i sociala medier samt hjälper till med att ordna evenemang.

Sanna Kaski
Specialplanerare (tf)
FM (finska språket), sjukskötare

Jag är sakkunnig inom finska språket, lättläst språk och kommunikation inom social- och hälsovården. Jag arbetar bland annat med att skapa mer lättlästa och tillgängliga texter. Jag ansvarar också för samordningen av verktygsprocesserna och No Harm-webbinarierna.

Liisa Keikkonen
Planerare (tf)
HvM, sjukskötare YH
tfn 040 549 7569                       

Min uppgift är att planera och utveckla klient- och patientsäkerhetsstrategins självutvärderingsverktyg tillsammans med arbetsgruppen. Jag har gjort en lång karriär som sjukskötare inom den specialiserade sjukvården och är intresserad av informationshanteringen inom social- och hälsovården.

Saara Ketola
Utbildningsöverläkare (tf)
MD, specialist i ortopedi och traumatologi, sakkunnigläkare inom ledproteskirurgi

Jag jobbar i synnerhet med samarbetet med välfärdsområdena och i strategigrupp 2.1. (Vi säkerställer säkerhetskunskaper och deras förbättring under hela karriären. Arbetet gäller framför allt samarbetet med de medicinska fakulteterna.

Satu Koskela
Ledande sakkunnig (tf)
PM, EMBA, legitimerad socialarbetare
tfn 040 513 9429

Min uppgift är att främja klient- och patientsäkerhetscentrets samarbete med välfärdsområdena. Genom en fungerande samarbetsmodell och aktivt stöd har Klient- och patientsäkerhetscentret hand om den nationella samordningen av utvecklingen och planeringen av klient- och patientsäkerheten inom den nya strukturen. Jag skapar också förutsättningar för dialog mellan välfärdsområdena om förfarandena för klient- och patientsäkerhet och egenkontroll. Jag förmedlar information om resultat från utvecklingsprojekt och identifierar nya utvecklingsbehov.

Jag har tidigare arbetat i ledande uppgifter med helhetsansvar inom den kommunala social- och hälsovården och inom statens regional- och centralförvaltning.

Marianne Kuusisto
(frånvarande till och med 30.4.2024)
Koordinator för läkemedelssäkerhet
Farmaceut, FM, doktorand
tfn 040 579 9520

Jag utvecklar läkemedelssäkerheten och arbetar för en säker läkemedelsanvändning på nationell nivå i samarbete med andra aktörer bl.a. genom att öka kännedomen om läkemedelssäkerhet och förstärka kulturen kring en säker användning av läkemedel.

Minna Laukkavirta
Utbildningsöverläkare (tf)
MD, specialist inom kärlkirurgi
tfn 0401 996 113

Jag deltar i planeringen och genomförandet av patientsäkerhetsutbildningen. Till mina uppgifter hör också att utveckla utbildningen. Jag är också kärlkirurg vid Egentliga Tavastlands centralsjukhus i Tavastehus. Den kirurgiska patientsäkerheten ligger mig särskilt nära hjärtat.

Auvo Rauhala
Forskningsöverläkare (tf)
FD, MD, specialist i invärtesmedicin, docent i faktabaserat ledarskap inom hälso- och sjukvården
tfn 050 567 9623

Jag främjar och bedriver vetenskaplig forskning om patient- och klientsäkerhet. Jag är en av ledarna för utvecklingslinjen för nivåmätning och medverkar i olika utvecklingsprojekt.

Jag är också ordförande för Finlands patient- och klientsäkerhetsförening och för Finlands Läkarförbunds kommitté för specialkompetens inom kvalitet och patientsäkerhet samt arbetslivsprofessor vid Åbo Akademi.

Merja Sahlström
Specialplanerare (tf)
HvD, sjukskötare, yrkeslärare
tfn 040 193 6920

Min uppgift är att främja uppföljningen och utvärderingen av klient- och patientsäkerheten samt utvecklingen av mätare och indikatorer i samarbete med olika myndigheter, nätverk och andra aktörer. Jag är facilitator för konsensusgruppen för kvantitativa indikatorer och för strategigrupp 3.1.

Jag medverkar också i projektet Prima Botnia, där vi sammanställer och strukturerar mätare och indikatorer för utsatta klienters och patienters situation ur ett säkerhetsperspektiv.

Eija Savelius-Koski
Specialsakkunnig i socialvård
PM, legitimerad socialarbetare
Specialsocialarbetare, välfärdstjänster
tfn 040 611 6979

Min uppgift inom klient- och patientsäkerhetsarbetet är att främja utvecklingen av klientsäkerheten inom socialvården i samarbete med olika sakkunniga och samarbetsnätverk.

Jag har lång arbetserfarenhet av utvecklings- och projektuppdrag inom social- och hälsovården och har arbetat vid ett kompetenscentrum inom det sociala området, med kommunal socialservice för personer i arbetsför ålder och med socialt arbete inom hälso- och sjukvården.

Marjo Tienari
Planerare (tf)
Sjukskötare högre YH, yrkeslärare

På centret arbetar jag i huvudsak med utbildnings- och kompetensutveckling samt med centrets lärmiljö. Jag är också lärare i vårdarbete vid Tampereen ammattikorkeakoulu.

Hanna Toiviainen
Programchef (tf)
FD (folkhälsa), SVM
tfn 040 4855 493

Jag ansvarar för planeringen och genomförandet av verkställighetsuppgifter i anslutning till den nationella klient- och patientsäkerhetsstrategin 2022–2026, för planeringen och koordineringen av det utvecklingsarbete som görs via nationellt samarbete, för uppföljningen och utvärderingen av resultaten samt för anordnandet av evenemang och strategiskt samarbete med intressegrupper. Jag medverkar också i planeringen av kommunikationen om strategin. Därtill fungerar jag som föredragande och sakkunnig i de organ som styr genomförandet av strategin.