Siirry sisältöön

Formatet på våra e-postadresser är: förnamn.efternamn@ovph.fi

Tanja Eriksson (på studieledgihet)
Utbildningsöverläkare
Specialist i allmänmedicin  
tfn 040 611 7571 

Jag bidrar med primärvårdens synvinkel. Till mina uppgifter hör att utveckla läkarnas grundutbildning och fortbildning.

Jag är utbildningsöverläkare också vid enheten för primärvård inom Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt, där vår huvuduppgift är att utveckla hälsovårdscentralsläkarnas yrkesinriktade fortbildning i riktning mot en kompetensbaserad specialistläkarutbildning.

Hannes Friberg
Patientsäkerhetskoordinator
Akutvårdare YH
tfn 040 188 4097

Till mina uppgifter hör bland annat att utveckla kompetens- och behörighetshanteringen i akutprocesser. Min huvudsyssla är akutvårdare vid Mellersta Österbottens och Jakobstadsområdets räddningsverk i Jakobstad.

Tanja Hautala
Specialplanerare
Fil.dr, HvM, yrkesinriktad studiehandledare, Tammerfors universitet
tfn 040 194 8318

Jag deltar i olika projekt och forskningsprocesser kring utveckling av klient- och patientsäkerheten och strävar efter at utveckla undervisning och utbildning inom ämnet i samarbete med olika parter. Jag har även ansvar för att organisera No Harm Experts-nätverks möten.

Tuija Ikonen
Forskningsledare, professor i patientsäkerhet, Åbo universitet
Specialist i hälso- och sjukvård, thorax- och blodkärlskirurg
tfn 040 579 5482

Jag ansvarar för centrets verksamhet och ekonomi och är personaladministrativ chef. Till mina uppgifter hör också att främja utbildning och forskning och sköta internationella ärenden. Jag är också sakkunnigläkare vid Patientförsäkringscentralen.  

Ikonens professorsföreläsning vid Åbo universitet (på finska)

Merja Jutila
Patientsäkerhetskoordinator
Sjukskötare (högre YH)
tfn 040 182 8750

Jag ansvarar för utvecklingen av apparatsäkerheten vid centret. Jag arbetar också som instrumenterande sjukskötare på operations- och anestesiavdelningen vid Vasa centralsjukhus, så säkerheten vid operationer ligger mig extra nära hjärtat.

Jaana Kalliokoski
Servicechef
HvM, sjukskötare
tfn 040 542 4803

Jag är kontaktperson i frågor som gäller patient- och klientsäkerheten och ansvarar bland annat för att arrangera No Harm Bothnia-seminarier. Jag fungerar även som facilitator för utvecklingen av service i hemmet. Nationellt omfattar mina arbetsuppgifter bl.a. förberedning av klient- och patientsäkerhetsplan för välfärdsområden.

Ulla Kalliokoski
Kommunikationsplanerare
EM
tfn 040 624 1295

Jag utvecklar och genomför centrets kommunikation. Till mina uppgifter hör bl.a. att sammanställa och skicka ut centrets nyhetsbrev och NO HARM-tidningen till prenumeranterna.  Jag skriver också pressmeddelanden, berättar om aktuella frågor på centrets webbplats och i sociala medier samt hjälper till med att ordna evenemang.

Elise Kuismanen
Specialplanerare
HM
tfn 040 354 8944

Jag arbetar främst med uppgifter som gäller genomförandet av klient- och patientsäkerhetsstrategin. Jag deltar i utarbetandet av genomförandeplanen i synnerhet när det gäller hanteringen av helheten och jag medverkar i arbetsgrupper. Under strategiperioden (2022–2026) följer jag med och utvärderar hur genomförandeplanen verkställs på nationell nivå. Till mina uppgifter hör också att informera berörda grupper om strategiarbetets förlopp och centrets verksamhet.

Marianne Kuusisto
Koordinator för läkemedelssäkerhet
Farmaceut, FM, doktorand
tfn 040 579 9520

Jag utvecklar läkemedelssäkerheten och arbetar för en säker läkemedelsanvändning på nationell nivå i samarbete med andra aktörer bl.a. genom att öka kännedomen om läkemedelssäkerhet och förstärka kulturen kring en säker användning av läkemedel.

Tarja Pajunen
Specialsakkunnig
Sjukskötare
tfn 040 182 0904

Min uppgift är att främja klienternas och patienternas delaktighet och att samarbeta med olika organisationer och nätverk. Jag ingår bl.a. i det nationella Nätverket för läkemedelsinformation, där jag särskilt betonar läkemedelsanvändarnas synvinkel och delaktighet vid säkerställandet av en säker läkemedelsbehandling. Jag medverkar också i förankringen av klient- och patientsäkerhetsstrategin och av metoderna för att säkerställa identifieringen av klienter och patienter.

Mari Plukka
Kvalitetschef, Österbottens välfärdsområde
Sjukskötare (högre YH), doktorand, Åbo Akademi
tfn 040 668 2212

Jag är ordförande för utvecklingscentrets utvecklingslinje för säkerställande av kompetens. I mitt arbete som kvalitetsdirektör koordinerar jag samarbetet för utveckling av säkerheten vid centret och social- och hälsovårdsenheterna i Österbotten. Jag medverkar också i flera nationella arbetsgrupper för säkerhet och kvalitet.

Auvo Rauhala
Forskningsöverläkare
Specialist i invärtesmedicin, FD, docent i faktabaserat ledarskap inom hälso- och sjukvården
tfn 050 567 9623

Jag främjar och bedriver vetenskaplig forskning om patient- och klientsäkerhet. Jag är en av ledarna för utvecklingslinjen för nivåmätning och medverkar i olika utvecklingsprojekt.

Jag är också ordförande för Finlands patient- och klientsäkerhetsförening och för Finlands Läkarförbunds kommitté för specialkompetens inom kvalitet och patientsäkerhet samt arbetslivsprofessor vid Åbo Akademi.

Merja Sahlström
Specialplanerare
HVD
tfn 040 193 6920

Min uppgift är att främja utvecklingen av indikatorer för klient- och patientsäkerhet i samarbete med olika aktörer. Jag medverkar också i det praktiska genomförandet av den nationella klient- och patientsäkerhetsstrategin i och med att jag är facilitator i planeringsgruppen för målet 2.3 Vi förbättrar säkerheten genom aktivt ledarskap.

Susanne Salmela
Forsknings- och utvecklingsöverskötare, Österbottens välfärdsområde
Speciallaboratorieskötare, HVD
tfn 044 323 2402

Jag deltar i olika grupper, bl.a. i planeringen av No Harm Bothnia-seminarier och har varit delaktig i utvecklande av en webkurs (3 sp) inom klient- och patientsäkerhet i samarbete med olika läroanstalter.

Som forsknings- och utvecklingsöverskötare hör det till min uppgift att bl.a. aktivera användningen av vårdarbetets sensitiva mätare samt samla in material för vårdarbetets benchmarking till HoiVerKe, i vilken jag ingår.

Hanna Toiviainen
Programchef
FD (folkhälsa), SVM
tfn 040 4855 493

Jag ansvarar för planeringen och genomförandet av verkställighetsuppgifter i anslutning till den nationella klient- och patientsäkerhetsstrategin 2022–2026, för planeringen och koordineringen av det utvecklingsarbete som görs via nationellt samarbete, för uppföljningen och utvärderingen av resultaten samt för anordnandet av evenemang. Jag medverkar också i planeringen av kommunikationen om strategin. Därtill fungerar jag som föredragande och sakkunnig i de organ som styr genomförandet av strategin.

Tidigare har jag haft fem olika anställningar vid Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården Valvira och dess föregångare Rättsskyddscentralen för hälsovården (2008–2022), senast som planeringschef. Jag har också arbetat som direktör för ansvarsområdet basservice, rättsskydd och tillstånd vid Regionförvaltningsverket i Norra Finland (2018–2020), som utvecklingschef på Finlands Konsumentförbund (2007–2008) och över tio år som forskare bl.a. vid Forsknings- och utvecklingscentralen för social- och hälsovården Stakes, numera Institutet för hälsa och välfärd (THL).

Jaana Valkeinen
Specialsakkunnig
HvM
tfn 040 162 6166

Min uppgift är att förbereda och utarbeta handlingsprogrammet för Klient- och patientsäkerhetsstrategin 2022–2026 samt att planera uppföljningsprogrammet och indikatorerna tillsammans med samarbetsgrupperna. Jag är också facilitator i planeringsgruppen för bättre säkerhetskultur.

Maria Virkki
Projektledare
MD, specialist i barn- och infektionssjukdomar, EMBA
tfn 040 184 0714 / 044 719 5500

Jag är patientsäkerhetsambassadör för specialupptagningsområdet för Helsingfors universitetscentralsjukhus och ordförande för samordningsarbetsgruppen för specialupptagningsområdenas patientsäkerhetsambassadörer. I egenskap av ordförande leder jag arbetet med att förankra de nationella indikatorerna för regional jämförelse och utveckling av patient- och klientsäkerheten inom välfärdsområdena.

Jag är också centrets ledande expert vid planeringen av förankringen av den nationella klient- och patientsäkerhetsstrategin 2022–2026 och i olika samarbetsgrupper.

Min huvudsakliga tjänst finns i Päijänne-Tavastlands välfärdssamkommun, där jag arbetar som kvalitets- och patientsäkerhetsöverläkare. Jag är ordförande för arbetsgruppen för bedömning av metoder inom specialupptagningsområdet för Helsingfors universitetscentralsjukhus och styrelsemedlem i styrelsen för Sotevirtuaalikirjasto Oy. Jag ingår också i Valviras nämnd för tillsyn över yrkesutbildade personer inom social- och hälsovården, där SHM har utsett mig som ordinarie företrädare för medicinsk sakkunskap.

Heli Ylihärsilä
Utvecklingsöverläkare
Specialist i anestesiologi och intensivvård
tfn 040 662 1241

Jag arbetar med uppgifter som berör utveckling, undervisning och forskning om patientsäkerhet. Som utvecklingsöverläkare inom Österbottens välfärdsområde har jag ett nära samarbete med klient- och patientsäkerhetscentret.