Siirry sisältöön

Stödmaterial utarbetas av Klient- och patientsäkerhetscentrets nätverk, och material produceras även av andra parter. På den här sidan har vi samlat länkar till färdigt eller kommande stödmaterial för handlingsprogrammet, så att det blir lättare att hitta.

Stödmaterialen har indelats enligt spetsarna, och numret före respektive stödmaterial hänvisar till motsvarande åtgärd i handlingsprogrammet.

Spets 1: Tillsammans med klienterna och patienterna

1.1.5 En modellbeskrivning för användningen av klient- och patientråd och -paneler samt en årsklocka för verksamheten färdigställs 2024. (Beräknades ursprungligen vara färdigställd 2023.)

1.1.6 En modellplan för utveckling och utvärdering av delaktigheten färdigställs 2024. (Beräknades ursprungligen vara färdigställd 2023.)

1.1.7 Minimikriterier för delaktighet och en checklista för minimikriterierna färdigställs 2024.

1.1.8 En modell för hur klienters och patienters anmälningar om negativa händelser och farliga situationer används och uppföljs inom egenkontrollen färdigställs 2024.

1.1.9 En checklista för att säkerställa klientens och patientens delaktighet färdigställs 2024. (Beräknades ursprungligen vara färdigställd 2023.)

1.1.10 En beskrivning av hur man kan öka delaktigheten för utsatta klienter och patienter färdigställs 2024. (Beräknades ursprungligen vara färdigställd 2023.)

1.1.11 Barn och unga vill vara delaktiga i beslut som gäller dem själva – infografen har publicerats. Barn och unga vill vara delaktiga i beslut som gäller dem själva – Klient- och patientsäkerhetscentret

Komihåglista för besök inom social- och hälsovården har publicerats.
Delta i kontrollen din identitet inom social- och hälsovården – komihåglista har publicerats.
Anvisningar för klienter och patienter – Klient- och patientsäkerhetscentret

1.1.12 En beskrivning av innehållet och kunskapsmålen för utbildning om att öka delaktigheten färdigställs 2024. (Beräknades ursprungligen vara färdigställd 2023.)

1.2 En nationell handlingsmodell för förfarandena för anmälning av negativa händelser och avvikelser inom socialvården samt en handbok om behandlingen av dem inom socialvården färdigställs senast 2024.

1.2.6 Enhetliga klient- och patientsäkerhetsindikatorer färdigställs 2024. (Beräknades ursprungligen vara färdigställd 2023.)

1.2.7 En beskrivning av modeller för att förstärka samarbetet och en checklista för att garantera informationsgången kring gemensamma klienters service- och vårdstigar samt tjänster som ges i hemmet färdigställs 2023.

1.2.8 En processbeskrivning för multiprofessionell behandling av negativa händelser och missförhållanden färdigställs 2024.

1.2.10 En beskrivning av erfarenhets- och säkerhetsindikatorer för klienter och närstående inom socialvården färdigställs 2023 (beräknades ursprungligen vara färdigställd 2023) och en beskrivning av rapportering om farliga situationer inom socialvården 2024.

1.2.11 Säker läkemedelsbehandling: Handbok för upprättande av plan för läkemedelsbehandling har publicerats. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-00-8686-2

1.3 En definition och beskrivning av ett nationellt enhetligt sätt att samla in klienters, patienters och närståendes erfarenheter av tjänsterna och dessas säkerhet har publicerats.

– Så här gör du en anmälning om en farlig situation som klient, patient eller närstående inom social- och hälsovården
– Vad ska du göra om du är missnöjd med servicen eller vården?

Anvisningar för klienter och patienter – Klient- och patientsäkerhetscentret

1.3.6 En modellbeskrivning för en nationell anvisning samt för innehållet i avtal om köpta tjänster färdigställs 2024.
En checklista som stöd för avtal och avtalsstyrning gällande producenter av privata social- och hälsovårdstjänster har publicerats. Avtalsstyrning – Klient- och patientsäkerhetscentret

Spets 2: Välmående och kompetent personal

2.1.5 En utbildningsmodell för ledning, mätning och kontinuerlig förbättring av klient- och patientsäkerheten färdigställs 2024. (Beräknades ursprungligen vara färdigställd 2023.)

2.1.6 Enhetliga förfaranden och allmänna kriterier för säkerställande av säkerhetskompetensen färdigställs 2024. (Beräknades ursprungligen vara färdigställd 2023.)

2.1.7 Enhetliga kriterier för säker användning av medicintekniska produkter och för läkemedelsbehandlingskompetens samt verksamhetsmodeller för kompetensprov färdigställs 2024. (Beräknades ursprungligen vara färdigställd 2023.)

En falldatabas för kompetensprov öppnas 2024.

2.1.9 Kriterier för bedömning av säkerhetskompetensen vid bedömningen av arbetets kravnivå färdigställs 2024. (Beräknades ursprungligen vara färdigställd 2023.)

2.1.10 En kartläggning av nätkurser om klient- och patientsäkerhet färdigställs 2024. (Beräknades ursprungligen vara färdigställd 2023.)

2.1.11 En checklista för introduktionsprogrammet färdigställs 2024. (Beräknades ursprungligen vara färdigställd 2023.)

2.2.10 En utbildningshelhet på temat Second victim färdigställs 2024.

2.3 Infografen ”Praktiska belöningsidéer som stöd för ledarskapet” har publicerats. Praktiska belöningsidéer som stöd för ledarskapet – Klient- och patientsäkerhetscentret

2.3.4 En introduktionsmodell för säkerhet och arbetshälsa samt främjande av säkerhetskulturen för direktörer och chefer färdigställs 2024. (Beräknades ursprungligen vara färdigställd 2023.)

2.3.5 Minimikrav för innehållet i serviceenheternas rapport om farliga situationer och negativa händelser har publicerats. Beskrivning av minimiinnehållet i serviceenhetens rapport – Klient- och patientsäkerhetscentret
Beskrivningen Ledningsstrukturer med fokus på förfaranden inom klient- och patientsäkerhet och tillsyn har publicerats. Ledningsstrukturer – Klient- och patientsäkerhetscentret

Spets 3: Säkerheten först vid alla organisationer

3.1 En modell för programmet för egenkontroll har publicerats. Program för egenkontroll – Klient- och patientsäkerhetscentret

3.1.6 En uppföljnings- och utvärderingsplan för strategin har publicerats. Uppföljning- och utvärderingsplanen för klient- och patientsäkerhetsstrategin har publicerats – Klient- och patientsäkerhetscentret
Checklisteindikatorerna har publicerats. Checklisteindikatorer – Klient- och patientsäkerhetscentret            
Heta linjen-indikatorerna har publicerats. Heta linjen-indikatorer – Klient- och patientsäkerhetscentret

3.2.5 En checklista för distanstjänster och digitala tjänster för att säkerställa kvalitets- och säkerhetskraven vid köpta tjänster har publicerats. Checklista för avtal om upphandling och utläggning av digitala tjänster och distanstjanster – Klient- och patientsäkerhetscentret

3.2.6 En modell för bedömning av risken med distanstjänster och digitala tjänster färdigställs 2024. (Beräknades ursprungligen vara färdigställd 2023.)

3.2.7 En processbeskrivning för insamling av uppgifter om säkerhetsavvikelser i distanstjänster och digitala tjänster (handlingsmodell och rapporteringsinnehåll) färdigställs 2024. (Beräknades ursprungligen vara färdigställd 2023.)

3.2.8 En handlingsmodell för säkerställande av distanstjänster, digitala tjänster och fysiska närtjänster för utsatta grupper färdigställs 2024. (Beräknades ursprungligen vara färdigställd 2023.)

3.2.9 En rekommendation om enhetlig rapporteringspraxis för säkerhetsavvikelser i distanstjänster och digitala tjänster färdigställs 2024.

3.2.11 En beskrivning av utbildningsinnehållet och kompetenskriterierna för distanstjänster och digitala tjänster färdigställs 2024. (Beräknades ursprungligen vara färdigställd 2023.)

3.2.12 En lägesutredning om utbildningen om användning av digitala tjänster för klienter och patienter färdigställs 2024. (Beräknades ursprungligen vara färdigställd 2023.)
En beskrivning av handlingsmodellen för utbildning och vägledning om digitala tjänster färdigställs 2024. (Beräknades ursprungligen vara färdigställd 2023.)

3.3.4 Verktyget Visuell förändringsstig för att stödja ledningen av klient- och patientsäkerheten färdigställs 2024.

3.3.5 Verktyget Turvallisuuspuntari färdigställs 2024.

3.3.7 Snabbindikatorn Personalens säkerhetsbild har publicerats. Personalens säkerhetsbild – Klient- och patientsäkerhetscentret

3.3.10 En modell för ett introduktionsprogram som stöder säkerhetskulturen färdigställs 2024. (Beräknades ursprungligen vara färdigställd 2023.)

Spets 4: Vi förbättrar det som redan finns

4.1.5 En beskrivning av handlingsmodellen för säker läkemedelsbehandling färdigställs 2024. (Beräknades ursprungligen vara färdigställd 2023.)

4.1.9 En lista över indikatorer för säker läkemedelsbehandling färdigställs 2025.

4.2 Checklista for säkerhet vid operationer har publicerats. Checklista for säkerhet vid operationer – Klient- och patientsäkerhetscentret

4.2.1 Handboken Lääkinnällisten laitteiden turvallinen käyttö, inkl. kompetenskriterier, färdigställs 2024. (Beräknades ursprungligen vara färdigställd 2023.)

4.2.7 Handboken Opas laiteturvallisuussunnitelman laatimiseen färdigställs 2024.

4.2.10 Utbildningsmaterial om tillbud gällande medicintekniska produkter och rapportering om dem färdigställs 2024. (Beräknades ursprungligen vara färdigställd 2023.)

4.2.11 Allmän uppgiftsbeskrivning för medicintekniska ansvarspersoner (publicerades 2024). Uppgörs som en del av handboken Lääkinnällisten laitteiden turvallinen käyttö -opas laiteosaamisen varmistamiseen 2024.

4.2.13 Utbildningsmaterial för handboken Lääkinnällisten laitteiden turvallinen käyttö sammanställs från och med 2024. (Beräknades ursprungligen vara färdigställd 2023.)

4.2.15 En beskrivning om medborgarnas förfaranden för rapportering av tillbud sammanställs 2024.

4.3.6 Enhetliga förfaranden för uppföljning och rapportering av vårdrelaterade infektioner färdigställs 2024. (Beräknades ursprungligen vara färdigställd 2023.)

4.3.8 En beskrivning av kompetensnivåer för infektionsbekämpning färdigställs 2024. Beräknades ursprungligen vara färdigställd 2023.)

Nätbaserat introduktionsmaterial för infektions- och hygienkontaktpersoner färdigställs 2024.

4.3.9 En enhetlig digital utvärderingsblankett för bedömning av hur anvisningarna för infektionsbekämpning har följts färdigställs 2024. (Beräknades ursprungligen vara färdigställd 2025.)
En anvisning eller checklista för infektionsbekämpning för upphandlingsavtal färdigställs 2023.