Siirry sisältöön

Klient- och patientsäkerhetscentret har utarbetat ett Excel-baserat självutvärderingsverktyg för uppföljningen och utvärderingen av genomförandet av den nationella klient- och patientsäkerhetsstrategin. Verktyget följer innehållet i strategin och dess handlingsprogram.

Självutvärderingsverktyget är avsett för välfärdsområdena. I det ingår de uppgifter som enligt handlingsprogrammet ligger på välfärdsområdets eller serviceenhetens ansvar.

Nu finns också en annan version av verktyget, avsedd för till exempel privata organisationer och olika arbetsenheter. Mera info kommer snart.

I den första delen av verktyget bedömer man hur uppgifterna har genomförts. Utgående från utvärderingen får välfärdsområdet en lägesbild av sina styrkor och utvecklingsbehov i genomförandet av strategin.

I verktygets andra del, utvecklingsplanen, kan man prioritera mellan eventuella halvfärdiga uppgifter samt planera och göra upp en tidsplan för klient- och patientsäkerhetsarbetet.

Klient- och patientsäkerhetscentret utnyttjar informationen från självutvärderingarna i sin nationella årsrapport och rapporten till WHO.

Självutvärderingsverktyget kan begäras på adressen noharm(a)ovph.fi.

Handlingsprogrammets koppling till lagstiftningen


Välfärdsområdena har önskat att de åtgärder och uppgifter som härletts ur målen i strategin ska indelas i lagstadgade och icke-lagstadgade, så att det blir enklare att lägga dem i prioritetsordning.

I självutvärderingsverktyget har de åtgärder som har en stark grund i lagstiftningen markerats med symbolen §. Då kan åtgärden tolkas som lagstadgad åtminstone i någon mån, även om den inte har formulerats på exakt samma sätt som i lagen. Den kan bygga på en eller flera författningar som verkställs via åtgärden. I tabellen anges de mest centrala av dessa.

I tabellen har markeringen LTE (lain toteutumista edistävä) använts för åtgärder som främjar fullföljandet av lagen, även om de inte direkt kan anses vara lagstadgade. De bidrar till att målen i lagstiftningen uppnås.

De åtgärder som kan kategoriseras som rekommendationer har markerats med bokstaven S (suositus). I bakgrunden finns lagstiftning med anknytning till åtgärden.

De svenska versionerna hittas i Finlex med hjälp av lag- och paragrafnumreringen.