Siirry sisältöön

Ladda ned eller skriv ut dokument här (pdf).

Organisationens klient- och patientsäkerhet och säkerhetskultur avspeglas i personalens egen uppfattning om nivån på säkerheten. Arbetstagarens säkerhetsbild av hur säker verksamheten på arbetsplatsen är påverkas av hens egna erfarenheter och iakttagelser samt av andra arbetstagares, närståendes och bekantas berättelser. För att få en snabb utredning av personalens säkerhetsbild kan man använda säkerhetsindexet (Net Safety Score, NSS). Säkerhetsindexet kan jämföras med personalens rekommendationsindex (Net Promoter Score).

Beräkning av säkerhetsindexet

Frågan är ”Jag skulle känna mig trygg, om jag var klient eller patient vid min egen enhet” och besvaras på skalan 1–5. 

Utgående från svarsfördelningen beräknar man säkerhetsindexet genom att subtrahera den procentuella andelen svar 1–2 (av annan eller delvis annan åsikt) från den procentuella andelen svar 4–5 (av samma eller delvis samma åsikt). De passiva svaren (3 = av varken annan eller samma åsikt) tas inte med i beräkningen.

Säkerhetsindexet kan ligga mellan -100 och +100.

Tolkning av resultaten

Utgångsnivån för organisationens säkerhetsindex fastställs i den första mätningen. Resultatet är antagligen positivt. Ett negativt resultat är möjligt och är ett tecken på ett stort säkerhetsproblem.

Resultatet kan jämföras antingen

  • på organisationsnivå (i förhållande till hela organisationens mål eller föregående mätning) eller
  • på serviceenhetsnivå (i förhållande till hela organisationens mål, föregående mätning eller andra serviceenheter).

Utförande av mätningen

Organisationen kan bifoga indikatorn Personalens säkerhetsbild till en annan personalenkät eller göra en separat mätning. Det finns ingen egen app för mätningen.

Exempel på hur säkerhetsindexet används

Målnivåerna i detta exempel är exempel. Varje organisation kan själv fastställa en lämplig uppföljningsfrekvens och målnivåer.      

Uppföljning

Frekvens: X gånger per år 
Nivå: Välfärdsområde, servicelinje, serviceenhet eller annan organisationsnivå. 

Mål

Kort sikt: Indexet för personalens säkerhetsbild är minst 55 procent år 2.
Lång sikt: Indexet för personalens säkerhetsbild är minst 60 procent år __.

Resultat

Resultaten i förhållande till målen kan beskrivas med trafikljusfärger eller plus- och minustecken för att visualisera den numeriska jämförelsen.

+ eller ++ (grön) Säkerhetsindexet är minst 55 procent år 2.

– + eller – (gul) Säkerhetsindexet är under 55 procent och har förbättrats jämfört med år 1.

– eller – (röd) Säkerhetsindexet är under 55 procent och har försämrats jämfört med år 1.

Infografens ämne är säkerhetsindexet. Bildens innehåll beskrivs i texten på sidan.

I samband med resultaten bör man också ange hur stor andel av hela serviceenhetens eller organisationens personal som har svarat, så att läsaren bättre kan bedöma resultatens tillförlitlighet.

————

Det här dokumentet har sammanställts av strategigrupp 3.3 för Klient- och patientsäkerhetsstrategins handlingsprogram (tidigare planeringsgrupp). Dessutom har det sänts till Klient- och patientsäkerhetscentrets Klient- och patientsäkerhetsnätverk för kommentarer och godkänts av Klient- och patientsäkerhetscentrets Sakkunnigråd 5.5.2023.

Mer information ges av projektchef Petri Pommelin (fornamn.efternamn@pirha.fi) eller av Klient- och patientsäkerhetscentret (noharm@ovph.fi). Publicerad 26.5.2023 av Klient- och patientsäkerhetscentret. www.klientochpatientsakerhetscentret.fi

Behovet av att uppdatera verktyget granskas årligen.