Siirry sisältöön

Inledning

Säkerhet innebär i sin helhet att tjänsterna ordnas, produceras och genomförs så att klientens eller patientens fysiska, psykiska, sociala och ekonomiska säkerhet inte äventyras.

För att förbättra klient- och patientsäkerheten krävs målmedvetet, aktivt och målinriktat ledarskap. Säkerhetsaspekterna måste beaktas i all verksamhet och allt beslutsfattande. En tillräcklig mängd kompetent personal, en fungerande informationsgång och gemensamt överenskomna rutiner är förutsättningar för en säker och högklassig vård, omsorg och service.

En systematisk och tillräcklig introduktion behövs

Introduktionen bör betona det viktigaste för en säker verksamhet: vad behöver en medarbetare vid en viss enhet inom social- och hälsovården veta för att kunna utföra sitt arbete så bra och säkert som möjligt?

En systematisk och tillräcklig introduktion i de nya arbetsuppgifterna, den nya arbetsmiljön och arbetsplatsens utrustning och datasystem är en förutsättning för ett klient- och patientsäkert arbete. Dessutom är det viktigt att betona hur medarbetaren själv kan medverka i utvecklingen och säkerställandet av säkerheten. Tack vare god introduktion hittar den nya medarbetaren också snabbt sin plats i teamet.

Användningen av vikarier, inhoppare, inhyrd personal och externa tjänsteleverantörer ökar kontinuerligt på arbetsplatserna, liksom antalet förändringar och deras frekvens. Det ställer ständigt nya krav på introduktionen på arbetsplatsen. De som ansvarar för introduktionen måste få utbildning och coachning för sitt uppdrag.

Introduktionsmodellen består av en checklista, ett stödmaterial och en komihåglista

Syftet med introduktionsmodellen för klient- och patientsäkerhet är att säkerställa att klient- och patientsäkerheten beaktas i den allmänna introduktionen inom social- och hälsovården.

Checklistan (pdf) (word) är ett praktiskt verktyg för tjänsteanordnare och tjänsteproducenter inom social- och hälsovården. Den är avsedd för planering och genomförande av introduktionen vid alla serviceenheter. Alla ämnen behöver inte nödvändigtvis introduceras för alla, och det är inte heller ändamålsenligt. Handledaren och chefen kan tillsammans se över introduktionens innehåll utgående från arbetsuppgiftens natur och längd.

I stödmaterialet (word) finns mer information om de ämnen som ingår i introduktionen. Det kan kompletteras med tilläggsinformation om den aktuella organisationen eller enheten. Stödmaterialet erbjuder stöd och hjälp för chefer och handledare som genomför introduktionen. Stödmaterialet eller delar av det kan ges också till de medarbetare som deltar i introduktionen.

Källorna för introduktionsmodellen för introduktion i klient- och patientsäkerhet är följande:

  • Finlands lag
  • Världshälsoorganisationen WHO
  • Finlands patient- och klientsäkerhetsförening
  • Arbetarskyddscentralen
  • Arbetshälsoinstitutet
  • Institutet för hälsa och välfärd
  • Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården Valvira
  • Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea
  • Strålsäkerhetscentralen
  • Klient- och patientsäkerhetscentrets egna material

Komihåglista för introduktion om klient- och patientsäkerhet (pdf)
Komihåglista för introduktion om klient- och patientsäkerhet (png)
Komihåglista för introdution om klient- och patientsäkerhet (text, pdf)

————-

Introduktionsmodellen för klient- och patientsäkerhet har sammanställts i samarbete mellan grupperna för strategispets 2 i Klient- och patientsäkerhetsstrategins handlingsprogram.

Verktyget har kommenterats av strategigrupperna samt av Klient- och patientsäkerhetscentrets sakkunniga inom sociala sektorn, på ett verktygsmöte, av utvecklingslinjen för utbildning och kompetens samt av Klient- och patientsäkerhetsnätverket.

Verktyget har godkänts av Klient- och patientsäkerhetscentrets Sakkunnigråd 3.3.2024.

Publicerat: 25.3.2024

Utgivare: Klient- och patientsäkerhetscentret

Mer info: Klient- och patientsäkerhetscentret (noharm(a)ovph.fi)

Behovet av att uppdatera verktyget granskas årligen.