Siirry sisältöön

Ladda ned infografen här (png, 29.3.2023)

Barns och ungas delaktighet bör förstärkas och ges utrymme i vardagen. Delaktighet förbättrar vårdens kvalitet och resultat.

Vad innebär delaktighet för barn och unga?

 • Att påverka sitt eget liv och känna att man passar in.
 • Makt att bestämma över sitt eget liv, möjligheter att påverka i samhällsfrågor och ömsesidighet i sociala relationer.

Verklig delaktighet i vården är möjligt bara om barnet eller den unga får tillräckligt mycket begriplig information om saken. Ansvaret för det ligger hos yrkespersonerna inom hälso- och sjukvården.

Delaktigheten förstärks då vårdpersonalen bemöter patienten med värdighet och respekt och ger utrymme och tid för att fatta beslutet.

Varför är delaktighet viktigt?

 • Enligt lagen om patientens ställning och rättigheter (785/1992) ska en minderårig patients åsikter om en vård- eller behandlingsåtgärd utredas om det med tanke på barnets ålder och utvecklingsnivå är möjligt.
 • Patientens roll är viktig, för hen är närvarande i varje skede av vårdprocessen och hen har den största nyttan av en säker vård.
 • Kom ihåg att varje familj är individuell och försök skapa en öppen och trygg kultur. Familjerna bör engageras i identifieringen, skapandet och införandet av den bästa patientsäkerhetspraxisen.

Hur kan barn och unga engageras i patientsäkerheten?

 • Fråga barnet eller den unga: Vad är viktigt för dig (What matters to You)?
 • Erbjud
  • barnen och ungdomarna material om patientsäkerhet i digitalt och tryckt format (t.ex. app, spel eller tryckt handbok)
  • familjerna infokort med färdiga frågor om vård och säkerhet
  • vårdpersonalen mer kunskap om barns, ungas och vårdnadshavares delaktighet i vården samt om problem och god praxis kring patientsäkerhet för barn.