Siirry sisältöön

I riskpoängräknaren besvarar man tio frågor om bland annat användningen av produkten, användningsfrekvensen och användningsmiljön. Utgående från svaren beräknar räknaren riskpoängen. Utifrån dem kan man välja lämpliga metoder för utbildning, introduktion och påvisande av kompetens samt fastställa hur ofta kompetensen ska kontrolleras.

För vem är räknaren avsedd?

Riskpoängräknaren kan användas av chefer och ansvariga för medicinteknisk säkerhet vid social- och hälsovårdsenheter som använder medicintekniska produkter, då de vill bedöma risker som hänför sig till den medicintekniska kompetensen vid den egna enheten.

Vem har utarbetat räknaren?

Riskpoängräknaren har utvecklats inom projektet Virtual Platform For Medical Device Training i samarbete med it-studerande vid TAMK. Det är fråga om en testversion, vars validitet eller användbarhet det inte finns någon evidens för. Innehållet har utvalts enligt bästa tillgängliga kunskap, men utvecklarna tar inte ansvar för eventuella slutsatser som dragits utgående från räknaren.

Mer info om ämnet

Du kan läsa mer om ett riskbaserat tänkande kring säker användning av medicintekniska produkter i Social- och hälsovårdsministeriets handbok Lääkinnällisten laitteiden turvallinen käyttö – opas laiteosaamisen varmistamiseen (Säker användning av medicintekniska produkter – handbok för att säkerställa den medicintekniska kompetensen).

Här kan du ge respons om riskpoängräknaren.