Siirry sisältöön
Nyheter

Verkstäder om främjande av klientsäkerheten inom socialvården


Klient- och patientsäkerhetscentret ordnar verkstäder om klientsäkerhet för välfärdsområdenas experter på socialvård. De viktigaste insatsområdena för att förstärka klientsäkerheten inom socialvården utses senare i samråd med välfärdsområdena.

Syftet med de fem regionala verkstäder som ordnats tillsammans med kompetenscentrumen inom det sociala området är att främja genomförandet av klient- och patientsäkerhetsstrategin tillsammans med välfärdsområdenas experter på socialvård. Ett mål är också att kartlägga klientsäkerhetens lägesbild för samordningen av den nationella planeringen och utvecklingen.

Verkstäderna ordnas i hybridformat under september–november inom alla samarbetsområden för social- och hälsovård. Var och en av de verkstäder som redan har ordnats har lockat omkring hundra experter på socialvård (ansvariga chefer eller direktörer, socialarbetare eller socialhandledare eller nyckelpersoner inom klientsäkerhet).

Deltagarna har fått information om klient- och patientsäkerhetsstrategin och den sakkunniggrupp inom sociala sektorn som tillsatts för att främja genomförandet av den. Arbetslivsprofessor Hanna Tiirinki, som är ledande utredare vid OTKES, har berättat om klientsäkerheten inom det praktiska arbetet. Forsknings-, utvecklings- och utbildningssamarbetet har beskrivits av representanter för regionens universitet, yrkeshögskolor och kompetenscentrum inom det sociala området.

Deltagarna i verkstäderna har, precis som i verktyget Personalens säkerhetsbild, fått svara på hur trygga de skulle känna sig om de var klienter eller patienter vid sin egen enhet. Dessutom har man kartlagt klientsäkerhetsrisker och praxis som förstärker klienternas säkerhet. Slutligen har deltagarna tillsammans reflekterat över på vilka olika sätt vi skulle kunna förstärka klientsäkerheten via nätverkssamarbete.

En rapport om alla fem verkstäder sammanställs i slutet av året. Resultaten utvärderas i sakkunniggruppen för sociala sektorn och pekar ut riktningen för det fortsatta arbetet. I början av 2024 kommer vi överens med välfärdsområdena om vilka gemensamma insatsområden vi ska välja utgående från de utvecklingsbehov som har framkommit i verkstäderna.