Siirry sisältöön
1/2024, Utbildning och kompetens

Nordiskt samarbete kring referensram för kunskaper och färdigheter inom patientsäkerhet

För tillfället pågår ett projekt för att skapa en samnordisk referensram för kompetens, kunskaper och färdigheter inom patientsäkerhet. Projektet finansieras av Nordiska ministerrådet.

Projektet inleddes hösten 2023. Målet är att senast i september 2024 publicera ett dokument som kan användas i alla nordiska länder som hjälp och anvisning när innehållet i grundutbildningen och fortbildningen planeras.

Samnordiskt projekt

Social- och hälsovårdsministeriet i Finland bär huvudansvaret för projektet. Klient- och patientsäkerhetscentret medverkar i det praktiska genomförandet.

I ledningsgruppen ingår representanter för alla nordiska länder. I projektgruppen ingår Sverige, Norge och Finland.

Projektets förlopp

Arbetet inleddes med en litteraturöversikt. Som teman valdes

 • systemtänkande
 • mänskliga faktorer
 • säkerhetskultur
 • resiliens
 • patientens och familjens delaktighet
 • digitala tjänster och distanstjänster
 • övergångar och vårdens kontinuitet
 • mental hälsa
 • förbättring av patientsäkerheten
 • att lära ut och lära sig patientsäkerhet.

Man kommer också att gå igenom internationella curriculum från

 • NHS Storbritannien och Skottland
 • Kanada
 • Holland
 • Australien.

Frågeställningen för kartläggningen av nuläget i Finland, Sverige och Norge har varit följande:

 • Hur administreras och regleras utbildningen i patientsäkerhet av staten?
 • Hur har WHO:s curriculum inkluderats i den nationella strategin?
 • Vilka är de nationella lärandemålen inom social- och hälsovården för tillfället?

Inom projektet genomgås också bland annat terminologin inom patientsäkerhet. I Finland talar vi om utbildning inom klient- och patientsäkerhet, även om de andra nordiska länderna inte har inkluderat klientsäkerheten.

Målet är att förenhetliga kompetenskraven och utbildningen

Inom projektet skapas en samnordisk kompetenslista och referensram för patientsäkerhet. Med dessa strävar man efter att säkerställa en bättre kompetens och säker vård också när social- och hälsovårdspersonal flyttar till ett annat land.

Inom samarbetet kan man i fortsättningen överväga till exempel ett digitalt självutvärderingsverktyg, med vilket man kan bedöma innehållet i utbildningen inom hälso- och sjukvård med avseende på patientsäkerheten. Också gemensamt utbildningsmaterial kan eventuellt sammanställas.

Finland och patientsäkerheten

Finlands patientsäkerhetsstrategi bygger på WHO:s indelning av patientsäkerheten. Den styr också patientsäkerhetsutbildningen för yrkesutbildade personer inom socialvården samt hälso- och sjukvården i Finland.

Säkerhetsfrämjande åtgärder förebygger systemrelaterade fel och stöder yrkespersonernas möjligheter att utföra ett högkvalitativt arbete.

Säkra vårdmetoder och tjänster är evidensbaserade och verkningsfulla. De utförs på rätt sätt och vid rätt tidpunkt.  Till säkerheten hör också ändamålsenlig och säker användning av lokaler, medicintekniska produkter, informationssystem, utrustning och läkemedel samt en fungerande informationsgång.

Norden och patientsäkerheten

Finland och de övriga nordiska länderna ligger inte på medelnivå inom WHO. De nordiska länderna går bra att jämföra med varandra. Social- och hälsovården är offentligt finansierad och teknologin håller hög nivå.

System och tjänster digitaliseras i allt högre grad. Det innebär också nya utmaningar. Man bör beakta de risker som hänför sig till cyber- och datasäkerheten. Det är också viktigt att möjliggöra tjänster för äldre personer och andra utsatta grupper.

Läs som följande:
1/2024, Ledare
Den pressade ekonomin får inte hota klient- och patientsäkerheten

I början av året innehöll den svenska tidningen Dagens Medicin ett expertinlägg med rubriken ”Vårdens pressade ekonomi får inte hota patienternas säkerhet”. I texten beskrivs exempel på beslut som kan öka patientsäkerhetsriskerna i vårt grannland.

1/2024, Stöd för ledningen
Genomförandet av klient- och patientsäkerhetsstrategin är på god väg

Vi är igen ett steg närmare målet att Finland ska vara ett modelland för klient- och patientsäkerhet 2026.