Siirry sisältöön
1/2024, Utbildning och kompetens

Kompetenscentren för klient- och patientsäkerhet är snart här – nätverksbygget har inletts

Kompetenscentren för klient- och patientsäkerhet bildas inom samarbetsområdena för social- och hälsovården för att förstärka säkerhetskompetensen hos utbildare, studerande och yrkespersoner.

Utvecklingen av kompetenscentren bygger på den nationella Klient- och patientsäkerhetsstrategin. Målet är att förbättra kvaliteten på utbildningen och undervisningen om klient- och patientsäkerhet.

Det bästa slutresultatet nås via nationellt samarbete

Arbetet med att bilda kompetenscentren inleddes i Västra Finlands samarbetsområde i slutet av 2023.

Kompetenscenternätverk börjar snart byggas upp i alla samarbetsområden. I utvecklingsarbetet behövs högskolor, läroanstalter på andra stadiet, välfärdsområden, aktörer inom tredje sektorn, expertorganisationer och andra intressentgrupper. Det behövs också ett stort antal yrkespersoner, planerare, sakkunniga, chefer, lärare och utvecklare som är intresserade av klient- och patientsäkerhet.

Vad är ett kompetenscenter och kompetenscenternätverk?

I det första skedet grundas ett nätverksformat kompetenscenter i Västra Finlands samarbetsområde. Det sker under ledning av Klient- och patientsäkerhetscentret tillsammans med välfärdsområdena och de universitet, yrkeshögskolor och läroanstalter på andra stadiet som har förbundit sig att utveckla utbildningen inom klient- och patientsäkerhet.

Utvecklingsarbetet utvidgas till de andra samarbetsområdena med målet att bilda ett kompetenscenternätverk av fem kompetenscenter. Avsikten är att kompetenscentren ska arbeta i nätverk inom sitt eget område men också ha ett aktivt nationellt samarbete.

Kompetenscentren kan profilera sig som expertcenter enligt behoven, prioriteringarna och specialkompetensen i det egna området. De kan också dela med sig av sin kompetens till de andra centren. Alla behöver inte uppfinna hjulet på nytt.

Klient- och patientsäkerhetscentret stöder planeringen av kompetenscenternätverket och dess verksamhet på nationell nivå. Det är en viktig del av genomförandet av klient- och patientsäkerhetsstrategin. Centret koordinerar också nätverket i Västra Finland.

Mer kvalitet och effektivitet

Aktuell kunskap om klient- och patientsäkerhet är en del av den grundläggande yrkeskompetensen för alla som studerar eller arbetar inom social- och hälsovården.

Kunskaper och färdigheter om klient- och patientsäkerhet förbättrar arbetshälsan och stöder känslan av att vara en kompetent yrkesperson. En god yrkeskompetens är av största vikt för att förebygga fel och skador inom servicen och vården. Kompetensen inom klient- och patientsäkerhet bör främjas systematiskt inom grundutbildningen och upprätthållas via fortbildning.

Genom sin verksamhet strävar kompetenscentret och kompetenscenternätverket efter att bland annat via sektorsövergripande och tvärfunktionellt arbete

  • koordinera, planera och utveckla mångprofessionell grundutbildning och fortbildning
  • sammanställa rekommendationer för kriterier för olika yrkesgruppers kompetens inom klient- och patientsäkerhet.

Klienten, patienten och de närstående har nytta av personalens kunskaper i form av ett tryggt bemötande och en säker vård och service. Välfärdsområdena och andra organisationer inom social- och hälsovården får stöd för att utveckla säkerhetskulturen och för sitt säkerhetsarbete, vilket medför lägre kostnader och högre kvalitet.

I Finland varierar utbildningsinnehållet och kompetenskraven för klient- och patientsäkerhet mellan olika organisationer och yrkesgrupper inom social- och hälsovården. Också helheterna för kontinuerligt lärande om klient- och patientsäkerhet är oenhetliga ur ett nationellt perspektiv.

Kompetenscenternätverket strävar efter att systematisera utbildningen och undervisningen om klient- och patientsäkerhet.

WHO:s läroplan och handlingsplan en gemensam plattform

Innehållet i Världshälsoorganisationen WHO:s Patient Safety Curriculum Guide erbjuder en gemensam grund för utbildningsinnehåll och kompetenskrav för klient- och patientsäkerhet.

I WHO:s handlingsplan för patientsäkerhet 2021–2030 föreslås regionala kompetenscenter för kontinuerligt lärande som ett sätt att främja och upprätthålla systematisk grundutbildning och fortbildning om säkerhet för social- och hälsovårdspersonal.

I den finländska klient- och patientsäkerhetsstrategins genomförandeplan rekommenderas det att kompetenscenter grundas inom varje samarbetsområde för social- och hälsovården.

Läs som följande:
1/2024, Utbildning och kompetens
Satasairaalas enhet för anestesiologi och intensivvård premierades för god introduktion

Nya specialiserande läkare inkluderas i teamet som jämbördiga medlemmar och får en egen introduktionshandledare. När tröskeln för att be om hjälp och stöd är låg förbättras också patientsäkerheten.

1/2024, Utbildning och kompetens
Nordiskt samarbete kring referensram för kunskaper och färdigheter inom patientsäkerhet

För tillfället pågår ett projekt för att skapa en samnordisk referensram för kompetens, kunskaper och färdigheter inom patientsäkerhet. Projektet finansieras av Nordiska ministerrådet.