Siirry sisältöön
1/2024, Evenemang

Intressant nationell kongress om medicinteknisk säkerhet i Åbo – smakprov på innehållet

Under den nationella kongressen om medicinteknisk säkerhet fick vi höra presentationer av representanter för flera yrkesgrupper. De förde fram olika aspekter på medicinteknisk säkerhet, vilket gav alla deltagare något matnyttigt. Kongressen samlade drygt 200 deltagare på Åbo stadsteater i slutet av april.

Kongressen var också en utmärkt chans att skapa nätverk. Under pauserna blev det tidvis rusning vid utställarnas montrar. Vid lunch- och middagsbordet fördes livliga diskussioner om medicinteknisk säkerhet.

Vi tackar Arja Pekonen på Varha och organisationskommittén för en fin kongressupplevelse och smidiga arrangemang.  

Den medicintekniska säkerheten styrs nationellt och på organisationsnivå

Direktör Jaska Siikavirta från Social- och hälsovårdsministeriet (SHM) talade om egenkontrollen av medicintekniska produkter. Han konstaterade att säkerställande av kompetensen, introduktion, rutiner, uppföljning och anmälningsskyldigheter är en del av organisationens egenkontroll av medicintekniska produkter.

Överinspektör Marleena Ruutiainen framförde hälsningar från Fimea. Hon poängterade att syftet med lagstiftningen om och styrningen av medicintekniska produkter är att stödja en säker användning av dem.

Klient- och patientsäkerhetscentret presenterade SHM:s handbok om säker användning av medicintekniska produkter ”Lääkinnällisten laitteiden turvallinen käyttö – opas laiteosaamisen varmistamiseen”.

Experten på medicinteknisk säkerhet Sari Lintunen från Västra Nylands välfärdsområde talade om planer för medicinteknisk säkerhet på organisationsnivå. Hon presenterade konkreta metoder för hur man kan börja sammanställa en plan för medicinteknisk säkerhet.

HUS läkare med ansvar för medicinteknisk säkerhet Annika Takala berättade om vilken uppgift ansvarspersonen för yrkesmässiga användare har: ansvarspersonen är organisationens stödperson i fråga om bestämmelser om medicintekniska produkter.

Takala gav tips till blivande ansvarspersoner. Enligt henne är det viktigast att börja med att utreda hur arbetet med den medicintekniska säkerheten är organiserat inom den egna organisationen.

Experten inom produkthantering Kauro Mulari (bilden) från Egentliga Tavastlands välfärdsområde har visualiserat ett produktkartotek tillsammans med sin kollega Tiina Koskinen. Åhörarna berömde kartoteket för att det var tydligt och heltäckande.

God praxis för medicinteknisk säkerhet

Underhållsingenjören Arttu Ruotsalainen från Varha berättade om hur digitaliseringen påverkar servicen och underhållet av medicintekniska produkter. Digitaliseringen har spelat en stor roll när servicen och underhållet har utvecklats från reaktivt via förebyggande till förutseende.  

Experten på medicinteknisk säkerhet Taija Valtonen från Satakunta välfärdsområde beskrev vilken roll en expert på medicinteknisk säkerhet har vid säkerställandet av kompetensen. Till expertens många uppgifter hör till exempel att i samråd med ansvarspersonen för yrkesmässig användning kontrollera att kraven i lagstiftningen uppfylls och att utveckla organisationens arbete kring medicinteknisk säkerhet.

Planeraren Marjo Tienari från Klient- och patientsäkerhetscentret presenterade den lärmiljö som utvecklats inom projektet Virtual Platform for Medical Device Training. Där kan man lära sig bland annat grunderna i medicinteknisk säkerhet. Lärmiljön finns på Klient- och patientsäkerhetscentrets webbplats.

Utmaningar och möjligheter i fråga om säkerställande av kompetensen i förändringssituationer presenterades av planeraren Sirkku Boucht och experten på kliniskt vårdarbete Anna-Sofia Korteniemi från Varha. Även om det fanns många utmaningar längs vägen, lyckades ibruktagandet av Fyrsjukhuset tack vare en förutseende attityd och ett nära och smidigt samarbete mellan kompetent personal, medicinteknisk service och vårdpersonal.  

Chefen för medicinteknik Janne Ollikainen från Varha berättade om säkerheten kring medicintekniska produkter som används i hemmet. Det är viktigt att inte överlåta andra produkter än de som har planerats för användning i hemmet och att användaren utbildas om hur de ska användas korrekt.  

Möjlighet och utmaningar med teknologin

Överfysikern Jani Saunavaara från Varha berättade att den nyaste teknologin för bilddiagnostik medför mindre strålningsdoser. Röntgenskötaren får också hjälp av AI med att placera patienten före undersökningen.  

Professorn i radiologi Jussi Hirvonen från Tammerfors universitet presenterade hur AI kan utnyttjas vid tolkningen av bilderna. Med hjälp av AI kan radiologiverksamheten effektiviseras märkbart, men AI kommer inte att ersätta radiologens arbete åtminstone inom den närmaste framtiden.  

Patientsäkerhetsläkaren Morag Tolvi berättade om Patientsäkerhetscentralens handläggning av patientskador som orsakats av medicintekniska produkter. Vanligast är brännskador till följd av överhettning eller gnistor (17 fall).

Ledande utredaren Hanna Tiirinki från Olycksutredningscentralen presenterade observationer från säkerhetsutredningar. Enligt dem har en incident mellan en apparat och en människa i allmänhet föregåtts av ett tillbud av samma typ. Man borde därför ta lärdom av tillbuden så att kommande allvarliga incidenter kan förhindras.

Läs som följande:
1/2024, Ledare
Den pressade ekonomin får inte hota klient- och patientsäkerheten

I början av året innehöll den svenska tidningen Dagens Medicin ett expertinlägg med rubriken ”Vårdens pressade ekonomi får inte hota patienternas säkerhet”. I texten beskrivs exempel på beslut som kan öka patientsäkerhetsriskerna i vårt grannland.

1/2024, Stöd för ledningen
Genomförandet av klient- och patientsäkerhetsstrategin är på god väg

Vi är igen ett steg närmare målet att Finland ska vara ett modelland för klient- och patientsäkerhet 2026.