Siirry sisältöön
Bloggen

Blogginlägg: Verktyg för bedömning av vårdutbildningsorganisationernas läroplaner 


Klient- och patientsäkerhetscentret har utvecklat en testversion av ett verktyg med vilket man kan granska läroplanernas kunskapsmål och centrala innehåll för klient- och patientsäkerhet. Verktyget bygger på WHO:s läroplan för patientsäkerhet (The Multi-professional Patient Safety Curriculum Guide, 2011).

Läroplanen är ett centralt pedagogiskt redskap för utbildningen. Det primära målet med läroplanen är att stödja uppbyggnaden av lärsituationer och lärmiljöer för ett målinriktat lärande.  Dessutom beskriver den det nödvändiga lärostoffet.  

Kunskap om klient- och patientsäkerhet ingår i kraven

Den finländska utbildningen i social- och hälsovård är respekterad och högklassig. Vårdpersonalens kompetens har stor betydelse för främjandet av befolkningens hälsa och välfärd och behandlingen av sjukdomar. En stark kunskapsgrund som inhämtats under grundutbildningen bidrar till klienternas och patienternas säkerhet. Därför är det viktigt att kontinuerligt granska genomförandet av utbildningen och de nyutexaminerades kompetens.  

I kompetenskraven och innehållet inom hälsovårdsbranschen ingår delområden om klient- och patientsäkerhet (Silén-Lipponen och Korhonen 2020). Som exempel kan vi nämna de färska kompetenskraven och innehållen om klient- och patientsäkerhet för sjukskötare med allmän kompetens. Enligt dem är kompetenskraven för sjukskötare indelade i sex delområden:

  1. behärskar den centrala kunskapsbasen för patient- och klientsäkerhet
  2. kan främja patientsäkerheten och förebygga risksituationer i alla skeden av vårdprocessen för patienten
  3. kan kommunicera tydligt för att trygga patientsäkerheten
  4. kan agera omedelbart på det sätt som krävs i en risksituation
  5. kan identifiera potentiella risksituationer och göra en anmälan om risksituationen
  6. förstår processen för hur behandlingen av anmälningar om risksituationer går till. 

De första erfarenheterna av verktyget

Verktyget testades vid Oulun ammattikorkeakoulu inom utbildningarna i vårdarbete, hälsovårdsarbete, barnmorskearbete och socialt arbete samt vid Savonia-ammattikorkeakoulu inom utbildningen i vårdarbete.  

Bedömarna noterade att klient- och patientsäkerhet integreras i många olika studieperioder under utbildningen. Det uppstod till och med en oro över att undervisningen verkar ”splittrad” och att de studerande därför inte får en helhetsbild av klient- och patientsäkerheten.

Klient- och patientsäkerhet undervisades med mycket mångsidiga metoder, såsom föreläsningar, videor, verkstäder, rollspel, simulationer och spelifiering. Också handledda övningar är viktiga i undervisningen om klient- och patientsäkerhet.  

Bedömningen av läroplanerna och studieperioderna var intressant. Man upplevde att verktygets struktur och innehåll hjälper pedagogerna i läroplansarbetet. Verktyget hjälper lärarna att förstå klient- och patientsäkerhetens omfattning, men också att inse vad som är viktigast i undervisningen för respektive yrkesgrupp i fråga om kunskaper, färdigheter och attityder till säkerhet. En viktig observation var också att det finns ett behov av samarbete mellan olika examensprogram. Klient- och patientsäkerheten är en gemensam angelägenhet. 

Verktyget vidareutvecklas

Verktyget ansågs vara för detaljerat och tungrott i sin nuvarande form. Också begreppen bör förtydligas och utvidgas så att de lämpar sig för bedömning av olika examensprogram.  

Klient- och patientsäkerhetscentret utvecklar och bearbetar verktyget utgående från responsen tillsammans med representanter för utbildarorganisationerna. Efter utvecklingsarbetet kan verktyget erbjudas åt en större användargrupp.  

————

Skribenter: Sini Eloranta, specialsakkunnig, Klient- och patientsäkerhetscentret, överlärare, docent, Turun amk, Suvi Penttilä-Sirkka, lektor, Oulun ammattikorkeakoulu och Marja Silén-Lipponen, överlärare, Savonia-ammattikorkeakoulu 

————

Läs övriga blogginlägg här!