Siirry sisältöön
Bloggen

Tuija Ikonens blogginlägg: Varför föreslår Klient- och patientsäkerhetscentret en tydligare lagstiftning?


Det är dags att göra något åt den splittrade klient- och patientsäkerhetslagstiftningen och förena de utspridda bestämmelserna. På det sättet kan vi förbättra social- och hälsovårdstjänsternas säkerhet, göra egenkontrollen smidigare och använda välfärdsområdets resurser för förvaltning och tillsyn på ett mer ändamålsenligt sätt.

Nu när strukturreformen inom social- och hälsovården är genomförd bör utvecklingen fokusera på att förenhetliga förfarandena. En samlad klient- och patientsäkerhetslag skulle modernisera bestämmelserna om patientens och klientens rättigheter, yrkespersonernas skyldigheter och tjänsteanordnarnas och tjänsteproducenternas skyldigheter.

I Finland finns bestämmelserna om klient- och patientsäkerhet i ett tjugotal olika lagar och förordningar. I dem föreskrivs om hälso- och sjukvårdspatienternas och socialvårdsklienternas rättigheter, om yrkespersonernas rättigheter och skyldigheter och om tjänstetillhandahållarnas ansvar och skyldigheter inom hälso- och sjukvården, äldreservicen och socialvården. Hänvisningar till patient- och klientsäkerhet finns därtill i många speciallagar och förordningar. Många av dessa lagar är stiftade under en tid då servicestrukturen och arbetsfördelningen var en annan och då de nuvarande teknologiska lösningarna ännu inte fanns. En del lagar har kompletterats med uppdateringar, vilket gör dem svårtolkade.

I klient- och patientsäkerhetslagen bör det finnas tydliga bestämmelser om klienters och patienters rätt till information i ärenden som gäller dem själva i fråga om såväl offentliga som privata tjänster. Följande behöver uppdateras: rätten till delaktighet i beslutsfattandet och hur den tryggas, självbestämmanderätten och förfaranden då den begränsas, rätten till information efter en allvarlig avvikelse eller negativ händelse samt hur missförhållanden har korrigerats. Också rättigheterna gällande digitala tjänster, distanstjänster och dataskydd bör preciseras – i synnerhet svaga och utsatta personer bör garanteras rätt till jämlika tjänster även då teknologin utvecklas.   

Yrkespersonernas skyldigheter och rättigheter bör överensstämma med patienternas och klienternas rättigheter, såsom skyldigheten att efter en avvikelse ge klienter, patienter och närstående information både muntligt och via noggranna journalanteckningar. Även erfarna yrkespersoner kan förbise sambandet mellan patientens rättigheter och förordningen om journalhandlingar. Det handlar inte enbart om att anteckna planer, observationer och beslut för eget bruk eller åt andra yrkespersoner.

Efter en avvikelse bör varje yrkesperson som ansvarar för vården eller tjänsten ha en skyldighet inte bara att registrera händelsen utan också att på eget initiativ och utan dröjsmål muntligen informera patienten – eller hens närstående om patienten själv har avlidit. Även om förordningen om journalhandlingar föreskriver hur misstankar om avvikelser ska registreras, har enligt nuvarande lagstiftning organisationens ansvariga läkare skyldighet att informera patienten om misstänkta skador eller fel och vägleda den drabbade personen först om en anmärkning har gjorts. Bestämmelserna överensstämmer inte med patientens rättigheter.  

Det måste bli obligatoriskt att göra anmälningar om farliga situationer när tillbud, negativa händelser eller missförhållanden har inträffat. Om anmälningarna förenas med patientens eller klientens uppgifter, stöder det egenkontrollen och minskar antalet parallella förfaranden. Enhetliga förfaranden inom hälso- och sjukvården och socialvården skulle synliggöra servicekedjorna och eventuella avbrott i informationsgången.

Efter en avvikelse som lett till döden eller till en bestående allvarlig skada skulle en skyldighet att snabbt reagera och vidta korrigerande åtgärder samt att göra en intern utredning inom organisationen passa in i den nya lagen: i vilka situationer ska organisationen göra en utredning, vem har rätt eller skyldighet att inleda en utredning och hur kan en patient eller närstående föreslå att en utredning ska göras. Det behövs tydligare bestämmelser om utredningens relation till förfarandena för egenkontroll och tillsyn.

En klient- och patientsäkerhetslag skulle samla alla de anmälningsförfaranden som gäller yrkesutbildade personer inom social- och hälsovården samt behandlingen av dem. Servicetillhandahållarna bör förpliktas att analysera innehållet i de anmälningar som inlämnas till myndigheterna och identifiera de utvecklingsbehov som dessa medför.

Tjänsteanordnarna bör ha en skyldighet att analysera anmälningarna om vårdrelaterade biverkningar, läkemedelsskador, tillbud vid användning av medicintekniska produkter, vårdrelaterade infektioner, strålrisksituationer och risksituationer vid användning av blodprodukter samt att lära sig av dem och rapportera öppet om dem. Detsamma gäller de observationer som görs vid behandlingen av anmälningar om missförhållanden och vid tillsynsprocesserna.

Bestämmelserna om myndigheternas uppgifter bör förnyas samtidigt. För närvarande förblir de anmälningar som görs till institut som lyder under statsförvaltningen dessas interna information. De myndigheter som tar emot information bör förpliktas att analysera och publicera innehållet i de anmälningar som införs i deras register och att initiera nödvändiga utvecklingsåtgärder för att förbättra säkerheten. Även att publicera statistiken över vårdrelaterade dödsfall som konstaterats vid rättsmedicinska obduktioner skulle bidra till bättre patientsäkerhet.  

Förfaranden som förbättrar klient- och patientsäkerheten vid digitala tjänster och distanstjänster behöver understödjas av lagstiftning. Tjänsteproducenten ska garantera en jämlik tillgång till tillgängliga digitala tjänster genom att ge användarna information, vägledning och utbildning om användningen av teknologi och om hanteringen av dataskyddet. I samband med klient- och patientsäkerhetslagen kunde det också utfärdas bestämmelser om yrkespersoners rätt till introduktion om hur man agerar i en digital miljö för att trygga klient- och patientsäkerheten.

———

Tuija Ikonen, direktör, Klient- och patientsäkerhetscentret

Läs övriga blogginlägg här!