Siirry sisältöön
Bloggen

Tuija Ikonens blogginlägg: Rätt doserad digitalisering är en utmärkt lösning – checklista för distanstjänster publicerad


Ett av de första läkemedel jag lärde mig som läkarstuderande var digitalis. Att inleda medicinering med digitalis kallades för digitalisering och det användes vid hjärtsvikt och många andra hjärtfel. I årtionden var digitaliseringen en av ett fåtal metoder som kunde användas för att behandla symtom på hjärtsjukdomar.

Också nuförtiden används digitalisering för att effektivisera system som inte fungerar så bra. Överbelastningen av social- och hälsovårdens ”organsystem” måste fås under kontroll. Kundflödena måste pumpa effektivare, så att cirkulationen inte stannar upp. Tjänsterna måste nå periferin och de mest sårbara individerna.

Tack vare digitaliseringen kan yrkespersonernas tid och kompetens användas bättre. När jouren drabbas av frekventa rytmstörningar möjliggör digitaliseringen en automatiserad vårdbedömning; patientflödet kan utjämnas genom att informera om kötiderna och svara på en del av vårdbehovet på distans. AI-applikationer stöder den kliniska bedömningen. Många små och också större ärenden kan skötas utan att patienten eller vårdpersonalen behöver resa någonstans.

För att övergången till fler digitala tjänster och distanstjänster inom hälso- och sjukvården inte ska bli ohanterlig bör vi stanna upp för att fundera på fördelar och risker samt eventuella biverkningar. Om man tänker på alternativkostnaderna får de resurser som används för digitaliseringen inte tas från den effektiva servicen och vården. Även om tjänsterna är lättillgängliga får det inte leda till att de används i onödan – om digitaliseringen används enbart för att behandla medikalisering, har något gått snett vid övergången.

Hela samhället vill dra nytta av digitaliseringen.Finansministeriet har ett program för främjande av digitalisering inom offentliga sektorn under den här regeringsperioden. Målet är att digitala tjänster ska ges företräde. Bland dem som arbetar med det här inom den offentliga förvaltningen finns förändringsagenter, förändringsledare, serviceutvecklare, tjänstedesigner, processutvecklare, projektutvecklare och proffs på informationshantering och informationsförvaltning. Utvecklingen inom hälso- och sjukvården beror på många andra branscher och åtgärder inom det övriga samhället.

Tillbaka till medicinen. En överdriven digitalisering är farlig. Följden är lägre puls, andra allvarliga rytmstörningar, illamående, förvirring och synrubbningar. Risken ökar vid kroniska sjukdomar och åldrande. För att fortsätta analogin kan en överdoserad digitalisering av tjänster försämra sårbara gruppers tillgång till vård eller förhindra ett gott vårdresultat. Risken för en diagnostisk synrubbning ökar om ett fysiskt möte mellan patienten och läkaren inte ordnas vid rätt tidpunkt.

I program för digitalisering behövs en noggrann riskbedömning och identifiering av specialbehoven hos alla grupper som anlitar tjänsterna. Ett tillräckligt digitalt stöd är en förutsättning för att uppnå de fördelar som digitaliseringen kan medföra. Ett av de tre målen för den tredje spetsen i klient- och patientsäkerhetsstrategin, ”Säkerheten först i alla organisationer” är att säkerställa distanstjänster och digitala tjänster som är trygga för alla.

Som stöd för genomförandet av strategin har vi publicerat en checklista för avtal om upphandling och utläggning av digitala tjänster och distanstjänster inom social- och hälsovården. Listan finns på Klient- och patientsäkerhetscentrets webbplats och får användas fritt vid planering och upphandling av digitala tjänster och distanstjänster. Med hjälp av verktyget Digi-HTA kan man bedöma hur lämpliga olika digitala apparater och lösningar är.