Siirry sisältöön
Strategi

Planeringen av genomförandet av klient- och patientsäkerhetsstrategin framskrider


Ett stort tack till planeringsgruppernas medlemmar!

Planeringsgrupperna har sammanställt konkreta förslag till handlingsprogram för strategin till stöd för välfärdsområdena. Grupperna omfattar cirka 60 experter från olika organisationer runt om i Finland och deras gemensamma intresse är att göra Finland till ett modelland för klient- och patientsäkerhet före år 2026.

Vi sammanställer åtgärdsförslagen till ett handlingsprogram och utarbetar utvärderingsförfaranden. Vi presenterar programmet för den uppföljningsgrupp som tillsatts av SHM och de första åtgärderna inleds inom detta år.

Vi presenterar strategin för berörda grupper och nya välfärdsområden

Vi kommer gärna och berättar om genomförandet av strategin i allmänhet eller något särskilt tema vid möten för experter, ledning och beslutsfattare inom välfärdsområdena. I augusti–september har vi besökt bl.a. Egentliga Tavastland, Egentliga Finland och Södra Karelen.

Vi har redan träffat representanter för många berörda grupper. Diskussioner om samarbete har senast förts med Stiftelsen för vårdforskning (Hotus), Äldreombudsmannen, Akava och några av dess medlemsorganisationer, Healthtech Finland, patientombudsmannaföreningen, yrkeshögskolornas nätverk för hälsosektorn, Finlands Provisorförening och Företagarna i Finland. Med Social- och hälsovårdsministeriets styrenhet och representanter för Finansministeriet har vi diskuterat till exempel kontaktytorna mellan effektivitet och klient- och patientsäkerhet.

Träffarna med berörda grupper, beslutsfattare och beredare inom välfärdsområdena fortsätter hela hösten. Kontakta programchefen Hanna Toiviainen, hanna.toiviainen(a)ovph.fi

Kostnaderna för korrigering av negativa händelser lyfts fram

Vi berättar om genomförandet av strategin via insändare och intervjuer.  

I dem har vi särskilt lyft fram följande saker:

  • I Finland orsakar korrigeringen av negativa händelser inom hälso- och sjukvården kostnader på över en miljard euro per år (Statens revisionsverk 7/2021). I våra insändare i regionala tidningar har summan delats upp enligt invånarantalet i just det välfärdsområdet. Summan innehåller endast kostnaderna för hälso- och sjukvården. Det finns inga uppgifter om tilläggskostnaderna för brister i klientsäkerheten inom socialvården.
  • Tillräckliga resurser för säkerhetskompetens bör betonas i beredningen av de nya välfärdsområdena. Att förebygga är mångfalt billigare än att korrigera fel och misstag i efterhand.

Insändare och intervjuer har sedan våren publicerats i 17 tidningar, senast i Lääkärilehti, Kainuun Sanomat och Jyty-tidningen. Vi informerar också på vår webbplats och på Twitter och LinkedIn.

Vi stöder utvecklingen av klient- och patientsäkerheten inom välfärdsområdena

Vår nationella uppgift är att samordna utvecklingen och planeringen av klient- och patientsäkerheten i Finland. Dessutom följer och utvärderar vi genomförandet inom välfärdsområdena. Vi samlar sakkunniga för att dela med oss av goda erfarenheter och förfaranden samt för att planera framtidens verktyg och rutiner tillsammans.    

På centrets webbplats finns checklistor och beskrivningar av hur klient- och patientsäkerheten bör beaktas i välfärdsområdenas
1. ledningsstrukturer och förfaranden samt
2. avtal med privata vårdaktörer.

Under hösten publicerar vi bl.a. en modellbeskrivning för välfärdsområdenas program och planer för egenkontroll.

Sakkunniga är välkomna med på bl.a. de nationella No Harm Experts-träffarna (mer info tanja.hautala(a)ovph.fi) och No Harm Bothnia-webbinarierna (mer info jaana.kalliokoski(a)ovph.fi).

All verksamhet är avgiftsfri och öppen för alla. Välkommen med!