Siirry sisältöön
Nyheter

Nytt verktyg: Bedömning av risker med digitala tjänster

Med hjälp av verktyget kan man planera mer tillgängliga och användarorienterade tjänster, där man har kunnat beakta olika slags risker redan på förhand och kunnat förbereda sig och reagera på dem i tillräcklig utsträckning. Också utsatta personer kan beaktas bättre.

Målet har varit att förse välfärdsområdena med en enhetlig modell för bedömning av risker med distanstjänster och digitala tjänster inom social- och hälsovården.

I verktyget görs bedömningen ur klientens eller patientens synvinkel och eventuella farliga situationer och risker iakttas ur deras synvinkel.

Verktyget bygger på BowTie-modellen (olycksfjärilen) för riskhantering. Med hjälp av den kan man beskriva olika händelsekedjor som kan leda till en farlig situation. Händelsekedjorna kan brytas genom olika skyddsåtgärder.

Vem är verktyget avsett för?

Verktyget är avsett för personer som ansvarar för produktionen och planeringen av digitala tjänster. Det kan användas i planeringsskedet för att upptäcka och undvika beaktansvärda risker.

Verktyget kan användas som hjälp också för att definiera funktionella kriterier vid konkurrensutsättning av tjänster. När det gäller digitalt stöd till kunder kan verktyget användas i planeringsskedet och vid genomförandet för att bedöma olika faktorer som bör uppmärksammas.

Verktyget kan användas också för att granska farliga situationer som redan har inträffat. Med hjälp av verktyget kan man bedöma om det redan fanns tillräckliga skyddsåtgärder och om de användes.

Målet är distanstjänster och digitala tjänster som är trygga för alla

Verktyget för bedömning av risker med digitala tjänster hör ihop med den nationella klient- och patientsäkerhetsstrategin 2022–2026 och dess mål 3.2 om att säkerställa distanstjänster och digitala tjänster som är trygga för alla. En av åtgärderna inom det här målet är att samarbetsområdena och serviceanordnarna ska utarbeta och införa förfaranden för bedömning av risker med digitala tjänster och distanstjänster.

I expertgruppen för detta verktyg ingick Petri Pommelin, Maija Valta, Antti-Jussi Ämmälä, Tuija Ikonen och Irina Laatikainen.

Läs mer