Siirry sisältöön
Bloggen

Merja Sahlströms blogginlägg: Att mäta klient- och patientsäkerheten – Salvador Dalis smältande klockor, Rubens kärleksträdgård eller något där emellan?


Inom social- och hälsovården utgör klient- och patientsäkerheten centrala mål som det är nödvändigt att mäta om man vill förbättra kvaliteten och säkerheten. Med hjälp av mätningen kan vi identifiera riskzoner, hitta utvecklingsobjekt och utvärdera hur vidtagna åtgärder har påverkat säkerheten. Användningen av indikatorer för att bedöma säkerheten är en mångfasetterad process som kräver noggrann planering och kontinuerlig utveckling.

När jag på sistone har funderat på mätning, har jag märkt att jag ofta jämför det med att måla. Kan det finnas något samband?

 1. Gestaltning av helheten
  När en konstnär börjar på ett nytt konstverk har hen en vision av helheten. På samma sätt måste vi ha ett bredare perspektiv när vi planerar indikatorer. Båda kräver en tydlig vision av vad vi vill uppnå med det slutliga verket. Direktören och experterna måste inse vilka uppgifter som är väsentliga, hur de kan fås fram på ett tillförlitligt sätt och hur de kan presenteras bäst. Det behövs också förståelse och balans mellan detaljerna och helheten.
 2. Olika typer av indikatorer
  De olika indikatorerna är som konstnärens penslar, färger och dukar. De behövs för att få fram mångsidig information om organisationernas verksamhet och säkerhet. Checklisteindikatorerna för strukturer och processer stöder säkerhetsintegreringen, medan uppgifter om ”never events” hjälper oss att identifiera negativa händelser som kan undvikas. För att kunna jämföra olika organisationer och skapa en nationell lägesbild behöver vi enhetliga kvantitativa indikatorer. Ett sådant mångsidigt utbud av indikatorer möjliggör inte bara intern utveckling inom organisationerna utan också en bättre förståelse och bedömning av patient- och klientsäkerheten på nationell nivå.
 3. Detaljer
  På en målning bildar varje penseldrag en enskild informationspunkt för den skarpsynta. På samma sätt ger varje mätresultat en enskild uppgift om säkerheten – oavsett om det handlar om till exempel infektioner, klientrespons, avvikelser eller utredningar av allvarliga avvikelser. Precis som färgpunkterna och penseldragen på en målning skapar en helhetsbild, kommer indikatorerna tillsammans att beskriva säkerhetsläget. Ett alltför stort antal indikatorer kan skapa förvirring, medan ett för litet antal kan ge en bristfällig bild av säkerheten.
 4. Utveckling och förändring
  Målningen kan förändras under processens gång, när konstnären får nya idéer eller tycker att något behöver ändras. Detsamma gäller indikatorerna, som inte får förbli statiska element, utan bör anpassas till omgivningens krav. Indikatorerna lever och utvecklas med tiden så att de motsvarar nya utmaningar och behov.
 5. Kunskapens betydelse
  I en målning finns det en tanke bakom varje penseldrag och varje färgval. På samma sätt har varje strategiskt utvald indikator sin egen roll när det gäller att förstå och förbättra säkerheten. Samtidigt visar de oss också i vilken riktning resurserna bör riktas för att främja en säker vård och omsorg.
 6. Kommunikation och information
  Målningen berättar en historia utan ord. Indikatorerna i sin tur beskriver säkerhetsläget visuellt och begripligt, väcker diskussion och skapar delaktighet. De möjliggör en öppen dialog om säkerheten.
 7. Kontinuitet och lärande
  Liksom en konstnär kan lära sig nya tekniker och utveckla sina färdigheter, möjliggör mätningen och indikatorerna kontinuerligt lärande och ständig utveckling inom organisationen. De hjälper oss att ta till oss ny kunskap och tillämpa den i praktiken.

Efter alla dessa reflektioner och jämförelser är det en sak som märks särskilt tydligt: du får det du mäter. När vi satsar på att mäta klient- och patientsäkerheten mångsidigt och med eftertanke skapar vi möjligheter att förbättra kvaliteten och säkerheten. Mätningen handlar inte bara om siffror och tal – det är ett steg mot en bättre morgondag.

—————

Skribenten Merja Sahlström är specialplanerare vid Klient- och patientsäkerhetscentret.