Siirry sisältöön
Bloggen

Merike Helanders blogginlägg: Klient- och patientsäkerheten med tanke på barnets rättigheter


Barnen är en betydande användargrupp inom social- och hälsovårdstjänsterna. Nästan alla barn inleder sin färd på rådgivningen och fortsätter till skol- och studerandehälsovården. Ibland har de behov av andra tjänster inom elev- och studerandevården, primärvården och den specialiserade sjukvården. Socialvårdstjänster ges vid behov till barnet själv och ibland berörs barnet via sin förälder.

Servicebehoven är mycket varierande, men även som befolkningsgrupp uppvisar barnen en stor mångfald.  Barndomen är en tid av kraftig tillväxt och utveckling, och varje barn utvecklas i individuell takt. Inom social- och hälsovården bör barnen därmed alltid bemötas som individer, med beaktande av hur varje barns färdigheter utvecklas.  

Syftet med klient- och patientsäkerheten är att garantera en säker vård och service och att skydda patienterna och klienterna. I Klient- och patientsäkerhetsstrategin (2022–2026) konstateras det att tjänsterna ska vara högkvalitativa, klientorienterade och säkra och bedrivas på behörigt sätt. Funktionerna och vårdpraxisen bör utgå från evidens och forskningsrön. Det gäller naturligtvis också tjänsterna för barn under 18 år.

Barn har en särskild ställning som klienter inom social- och hälsovården.

Barnens särskilda ställning grundar sig på att barn är mer utsatta än vuxna. Barn kan ännu inte själva till fullo värna om sina rättigheter och inte heller om sin säkerhet. Barnens rättigheter baserar sig på FN:s barnkonvention. Konventionen gäller som lag i Finland och staten har därmed förbundit sig att tillförsäkra varje barn som är bosatt i Finland sådant skydd och sådan omvårdnad som behövs för dess välfärd. Via lagstiftning, myndighetsföreskrifter och andra åtgärder bör vi säkerställa att tjänsterna för barn är säkra och stöder barnens hälsa och välfärd.

Den mest centrala principen i barnkonventionen, det vill säga att barnets bästa ska komma i första rummet, bör beaktas i allt beslutsfattande och andra åtgärder som gäller barnet. Med barnets bästa avses att barnets alla rättigheter ska tillgodoses så fullständigt som möjligt. I den nationella lagstiftningen preciseras skyldigheterna i barnkonventionen i många olika bestämmelser, till exempel i lagen om patientens ställning och rättigheter och lagen om klientens ställning och rättigheter inom socialvården.

Det står klart att alla tjänster för barn ska hålla god kvalitet och säkerhet, precis som tjänster för vuxna.

Vi måste förebygga avvikelser och olycksfall på alla tänkbara sätt och se till att rättsmedlen är tillräckliga. Barnet uppfattar ändå tjänsterna i första hand via människorna, vilket har framkommit också när barnombudsmannen har träffat barn. När barn i låg- och högstadieålder tillfrågades vad vuxna borde beakta när de vårdar barn, betonade barnen ett klimat som skapar trygghet och förtroende. Känslan av trygghet och ett klimat som skapar förtroende skapas genom öppenhet och genom att lyssna på och höra barnet. Det är social- och hälsovårdspersonalens uppgift.  

Kom ihåg att det inte bara handlar om god vilja, utan om en lagstadgad skyldighet.

Varje barn, oberoende av ålder och utvecklingsnivå, har rätt att uttrycka sin åsikt i frågor som gäller hen själv. Barnets synpunkter bör också beaktas, enligt barnets ålder och utvecklingsnivå. Lagen om patientens ställning och rättigheter ger barnet rätt att påverka sin egen vård enligt sin utveckling. Även enligt lagen om klientens ställning och rättigheter inom socialvården ska barnets önskemål och åsikt utredas och beaktas på det sätt som barnets ålder och utvecklingsnivå förutsätter. För att ett barn ska kunna berätta om eventuella situationer eller faktorer som äventyrar tjänsternas säkerhet, måste barnet informeras om tjänsten på ett begripligt sätt som når barnet. När ett barn berättar om en farlig situation, en skada eller någon annan form av otrygghet, måste barnet tas på allvar.

Det är också viktigt att höra mer allmänt vad barn berättar om sina upplevelser inom olika tjänster.

Även barn som ännu inte kan ta ställning till en viss vårdåtgärd eller exempelvis läkemedelsbehandlingens säkerhet har mycket att ge vid utvecklingen av säkerheten. Barn är goda experter på saker som gäller deras eget liv: de kan ofta också berätta vilka saker och rutiner som ger dem trygghet och skapar förtroende.

———

Skribenten Merike Helander är jurist vid Barnombudsmannens byrå.

Läs övriga blogginlägg här!