Siirry sisältöön
Bloggen

Blogginlägg: Praktiska belöningsidéer som stöd för ledarskapet


I all sin enkelhet är belöningen en byteshandel mellan arbetstagaren och arbetsgivaren och är till nytta för bådadera. Ur ett bredare perspektiv är belöningen en helhet som organisationen infört i syfte att stödja strategin och samtidigt locka till sig och hålla kvar de bästa medarbetarna på organisationens lönelistor. Det är en av metoderna för modern ledning av personalresurser. Studier har visat att belöningar påverkar bl.a. sjukskötarnas arbetsmotivation, ork i arbetet, arbetsnöjdhet och varaktighet inom yrket.

Belönandet är en knepig helhet, för det finns inga allmängiltiga anvisningar om vad som fungerar i respektive organisation och situation. Dessutom är det individuellt hur belöningar upplevs och deras motiverande effekt beror på vad var och en anser vara värdefullt och viktigt för en själv. Belöningen får en positiv effekt bara om helheten är välplanerad och grunderna har valts på rätt sätt. För att belöningen ska bli effektiv måste den som planerar den vara väl insatt i bl.a. lagstiftningen, personalstrukturen och situationen på arbetsmarknaden. Å andra sidan bör man också känna till individens agerande och motivation.

Belöningen indelas ofta i materiell och immateriell belöning

Med materiella belöningar avses alla slags ekonomiska belöningar eller andra metoder med ekonomiskt värde. Grundlönen kan kompletteras med olika tillägg, såsom resultat- och vinstbonusar, engångsarvoden och personalfonder. Till de materiella belöningarna hör också olika förmåner, såsom lagstadgad företagshälsovård och semester, samt naturaförmåner som kost-, bostads- och bilförmån.

Immateriella belöningar är en varierande typ av belöningar som ofta är dåligt beskrivna, underskattade eller till och med icke-erkända inom organisationen. De immateriella belöningarna kan indelas i karriärrelaterade och sociala belöningar. Som karriärrelaterade belöningar räknas bl.a. arbetets innehåll, arbetsförhållandena, anställningsförhållandets varaktighet, flexibla arbetstider och utvecklingsmöjligheter. Till de sociala belöningarna hör bl.a. ett respektfullt klimat, vilket uppkommer via små praktiska handlingar, såsom vänligt tilltal, lyhördhet och samarbetsvilja. Respekt ökar bevisligen välbefinnandet och förbättrar arbetsprestationerna, och den kan inte ersättas ens med en stor summa pengar. Regelbunden konstruktiv respons får medarbetaren att känna sig betydelsefull och värdefull.

Immateriella belöningsformer har en stor fördel för arbetsgivaren: de är i regel helt gratis. Att använda dem är ändå inte alltid helt enkelt och genomförandet kräver en personlig insats av chefen.

————

Skribenten är Elina Pohjonen.

Läs ett examensarbete som gjorts av Elina Pohjonen i samarbete med Klient- och patientsäkerhetscentret. Examensarbetet innehåller en infograf, vars syfte är att ge chefer och andra som planerar belöningar större kunskap om olika metoder och möjligheter för belöning. Den är sammanställd av redan existerade belöningsmetoder och nya idéer. Infografen har publicerats på Klient- och patientsäkerhetscentrets webbplats.

————

Läs övriga blogginlägg här!