Siirry sisältöön
Bloggen

Blogginlägg: Föräldrarnas delaktighet avgörande för ett mer klientsäkert barnskydd

Föräldrarna till de barn som är klienter inom barnskyddet spelar en betydande roll för om barnskyddet lyckas med sin uppgift, om tjänsterna genomförs och om de är effektiva. Enligt nationella enkäter som Kasper ry låtit utföra har föräldrar känt sig utanför i sitt eget barns ärende, deras delaktighet har varit bristfällig och de erbjudna tjänsterna har inte motsvarat familjens behov. Dessutom har skammen över att anlita barnskyddet hindrat föräldrar från att söka stöd.

Föräldrarnas bristande delaktighet i barnskyddet märks i form av utmaningar i kommunikationen och försämrat förtroende mellan föräldern och den professionella. Om kommunikationen inte är tillräcklig, ökar risken för felbedömningar.  

Ur ett klientsäkerhetsperspektiv är barnskyddet särskilt utsatt för fel då besluten ofta måste fattas snabbt och den tillgängliga informationen är begränsad och ständigt förändras. Utmärkande för barnskyddet är också att de flesta inte så gärna är klienter där och att det innebär utövande av offentlig makt.

Klienter och professionella har samma mål

Projektet Kokemuskohtaamo (finansieras av Social- och hälsoorganisationernas understödscentral STEA) verkställer under åren 2023–2025 Kasper ry:s strategi för att stärka klientsäkerheten.

Projektet har genomförts i nära samarbete mellan organisationen och samarbetsvälfärdsområdena. Projektet ger föräldrarna information om barnskyddet och erbjuder kamratstöd i välfärdsområdets lokaler. Mer kunskap ger en god grund för både klientdelaktighet och förtroende.

Inom barnskyddet har föräldrarna inte alltid möjlighet eller vilja att fatta beslut. Delaktigheten och barnets bästa ska ändå alltid stå i fokus.

Vi utvecklar tjänsterna tillsammans

Inom projektet förstärks de professionellas arbetsattityd genom att göra dem mer medvetna om hur klientdelaktigheten och klientsäkerheten kan tas i beaktande. Dessutom kan klienterna och de professionella utveckla tjänsterna tillsammans på organisationsnivå.

Ett stort mål är att skapa ett dialogiskt system för klientrespons, vilket påverkar både klientens egen process och tjänstedesignen. Via responskanalen blir avvikelserna noterade på högre nivå i organisationen och leder till åtgärder som förbättrar klientsäkerheten.

Förståelsen, kommunikationen och förtroendet har ökat

Kokemuskohtaamo-projektets mötesplatser har nu varit verksamma i nio månader. Under den här tiden har de nått 260 föräldrar. Föräldrarnas förståelse har ökat när de har fått information om sina rättigheter och skyldigheter och om barnskyddets arbetsmetoder.

Diskussionerna med erfarenhetsexperter har i sin tur hjälpt föräldrarna att reflektera över sitt ärende och acceptera sitt klientskap. De har också insett att det inte är något onormalt med att ta emot stöd.

Stödet till klienterna har medfört ökad kommunikation och starkare förtroende för myndigheten. Det ökar föräldrarnas vilja att samarbeta.

Föräldrarna berättar mer om familjens behov av stöd för myndigheten, vilket ger ett bredare beslutsunderlag och minskar risken för felbedömningar. Tack vare kommunikationen och förtroendet kan familjerna erbjudas mer klientorienterade och effektiva tjänster vid rätt tidpunkt.

Nöjda besökare

Enligt kundresponsen har alla besökare varit nöjda. Besökarna har känt att Kokemuskohtaamo har varit till nytta oberoende av om de har varit nöjda eller missnöjda med barnskyddets tjänster. ”Nu litar jag på socialarbetaren, när jag har fått information om tjänsten”, sammanfattade en förälder sin erfarenhet.

För en fungerande kommunikation mellan klienten och den professionella och ett fortsatt förtroende krävs det att den professionella använder en feedback-informerad arbetsmetod och reflekterar över sina egna handlingar och tolkningar.

Kontakten mellan klienter och professionella ökar

De professionellas medvetenhet om faktorer som påverkar klientdelaktigheten och klientsäkerheten höjs på många sätt inom projektet. Dessutom har de reflekterat mer över sitt arbete bland annat då klientrespons och professionellas upplevelser har gåtts igenom parallellt.

Cirka 150 professionella har deltagit i projektet. De har berättat att utvecklingen av klientdelaktigheten har ökat välbefinnandet, förbättrat yrkeskompetensen och ökat klientdelaktigheten. Begreppet klientsäkerhet har blivit mer bekant. De professionella har beskrivit Kokemuskohtaamo som en bro som ökar kontakten mellan klienter och professionella.

Genom att förstärka föräldrarnas klientdelaktighet och höja förtroendet för barnskyddet förstärker vi också barnets klientsäkerhet och gör det möjligt att ta emot stöd.

———

Skribenter:

Projektplanerare för projektet Kokemuskohtaamo (STEA 2023−2025)
Jonna Salonen, socionom och ergoterapeut
Piia Hiltunen, socionom

Kasper – Kasvatus- ja perheneuvonta ry

www.suomenkasper.fi

I höst berättar vi om vårt arbete vid det VI nationella seminariet om klient- och patientsäkerhet på temat Säkerhetens skapare i Vasa 5−6.9.2024.

Läs övriga blogginlägg här!