Siirry sisältöön
1/2024, Klientens röst

Varför fungerar missbrukartjänster inte för klienter med funktionsnedsättningar?

Att erbjuda ett tillgänglighetsanpassat missbrukararbete är inte lätt. Ibland kan en rullstolsburen, blind eller teckenspråkig person känna sig som en olycksfågel som flaxar in och frågar om den får komma. Vi svarar att det är en viktig fråga, men sedan kommer MEN.

Jag måste säga att platserna för missbrukarvård inte är lika tillgänglighetsanpassade som den övriga hälso- och sjukvården, om de inte råkar finnas i en nybyggd social- och hälsocentral.

Hoppfullheten och klientsäkerheten förbättras när det byggs nya och tillgänglighetsanpassade social- och hälsocentraler. Dessutom är syftet med reformen av lagstiftningen om missbrukarvård och mentalvård att det ska bli lättare att få vård.

Svårt att ta sig fram

Det andra MEN gäller transporterna. Enligt lagen om funktionshinderservice har en person med svår funktionsnedsättning rätt till nio tur-retur-resor med taxi per månad för att uträtta ärenden. Välfärdsområdet kan bevilja fler resor, men har inte någon skyldighet att göra det.

FPA-transporterna är ett kapitel för sig. Om klienten får sådana, kostar varje tur-retur-resa tills det årliga taket har uppnåtts. En tur-retur-resa kan kosta upp till 50 euro. Transportkostnaden strider mot principen att missbrukarvårdens öppenvård ska vara gratis.

Attitydproblem oroar

Både de som behöver hjälp och de som erbjuder hjälp känner sig obekväma med situationen. Många vet inte hur de ska bemöta funktionsnedsättningen.

Mina klienter har berättat att vårdpersonalen är väldigt intresserad av hur funktionsnedsättningen har orsakat missbruket. Klienten blir besviken. Vi måste alltid komma ihåg att ingen funktionsnedsättning eller sjukdom skyddar mot missbruk. Vi får inte heller förklara missbruket med dem.

Lite forskning och statistik

THL har gjort inventeringar av alkohol- och narkotikarelaterade fall vart fjärde år sedan 1987. Genom inventeringen får man uppgifter om missbruksrelaterade ärenden inom social- och hälsovården, fängelser och byråer för samhällspåföljder.

Funktionsnedsättningar som påverkar funktionsförmågan och sinnena har beaktats vid en enda inventering, som gjordes 2007. Då konstaterade man att funktionsnedsättningar var vanligare bland klienter med missbruksrelaterade ärenden än hos hela befolkningen.

Det uppstod ingen särskild diskussion efter skolhälsoenkäten 2017, som visade vilka problem som förekommer bland ungdomar med funktionsnedsättningar. Jag har själv nedsatt rörelseförmåga, och jag reagerade särskilt på det rikliga alkoholbruket och rökningen bland ungdomar med nedsatt rörelseförmåga.

Listor över tillgänglighetsanpassade rehabiliteringsplatser och rehabiliteringsbostäder saknas

När Finland ratificerade Europarådets konvention om förebyggande och bekämpning av våld mot kvinnor och av våld i hemmet innebar det också en skyldighet att kartlägga och göra en förteckning över tillgänglighetsanpassade skyddshem. Inom Sininauhas tillgänglighetsarbete väntar vi febrilt på en likadan kartläggning av vård- och boendeenheter för missbrukare, och arbetar också för att en sådan ska göras.

Alla har rätt att få stöd och hjälp

Hjälpen får inte bero på hur en person rör sig, ser, hör eller förstår.

Vi måste arbeta för vår vision, och som tur är inte allt på tok. Exempelvis i januari inkluderades Sovatek-stiftelsens tjänster i Mellersta Finlands välfärdsområde. Det omfattar tillgänglighetsanpassade missbrukartjänster där även egna assistenter, assistanshundar och ledarhundar beaktas.

A-klinikens missbrukarsjukhus och vårdkliniken Kantamo i Kärkölä fungerar på nationell nivå och är tillgänglighetsanpassade även i sina attityder.

Läs som följande:
1/2024, Ledare
Den pressade ekonomin får inte hota klient- och patientsäkerheten

I början av året innehöll den svenska tidningen Dagens Medicin ett expertinlägg med rubriken ”Vårdens pressade ekonomi får inte hota patienternas säkerhet”. I texten beskrivs exempel på beslut som kan öka patientsäkerhetsriskerna i vårt grannland.

1/2024, Stöd för ledningen
Genomförandet av klient- och patientsäkerhetsstrategin är på god väg

Vi är igen ett steg närmare målet att Finland ska vara ett modelland för klient- och patientsäkerhet 2026.