Siirry sisältöön
Meddelanden

Klient- och patientsäkerhetscentrets förslag för regeringsprogrammet för att sänka kostnaderna för social- och hälsovården


Klient- och patientsäkerhetscentret har fem förslag för regeringsprogrammet, med vilka man kan minska de årliga kostnaderna på över en miljard euro för brister i klient- och patientsäkerheten.

1. Vårdpersonalens säkerhetskompetens och arbetshälsa bör prioriteras

Välfärdsområdena är oroliga över tillgången till kompetent och engagerad personal. Det är ett hot också mot klient- och patientsäkerheten. Genom ett ledarskap som stöder personalens välbefinnande och genom ändamålsenlig personaldimensionering och personalstruktur kan man minska antalet farliga situationer och förstärka säkerhetskulturen.

Genom att höja kompetensen kan vi förebygga risker och minimera skadorna. När allt mer digital teknologi införs inom social- och hälsovården bör arbetstagarna introduceras i fördelarna med den och hanteringen av risker. De styrande ministerierna och utbildningsorganisationerna bör samarbeta kring en överenskommelse om aktuella kompetensmål och kunskapsinnehåll om klient- och patientsäkerhet inom grundutbildningen och fortbildningen.

2. Information från indikatorer och anmälningsförfaranden bör utnyttjas

Kunskapsbaserad ledning värdesätts i Finland, men vi saknar enhetliga uppföljningsindikatorer för patientsäkerheten inom hälso- och sjukvården och klientsäkerheten inom socialvården. I fråga om sammanställningen och rapporteringen om klient- och patientsäkerhetens lägesbild ligger vi efter de övriga nordiska länderna. Enhetliga klient- och patientsäkerhetsindikatorer bör inkluderas i minimiinformationsinnehållet och införas i de nationella indikatorerna för kostnadsnyttoeffekten inom social- och hälsovården.

Förfarandena för anmälningar om tillbud, skador och missförhållanden bör förnyas så att de omfattar hela servicesystemet. Den information som fås in via anmälningar till tillsynsmyndigheterna och de institut som hör till Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde bör rapporteras offentligt, så att utvecklingsåtgärderna kan inriktas effektivt. Förnyelsen av anmälningsförfarandena bör anknytas till utvecklingsprojekteten för klient- och patientdatasystemen och statens informationssystem.

Den information som fås från olika anmälningsförfaranden, från myndigheternas datalager och från indikatorerna bör tas upp till granskning i styrningsförhandlingarna mellan statsförvaltningen och välfärdsområdena.

3. Finland behöver en enhetlig klient- och patientsäkerhetslag

Bestämmelserna om klienternas och patienternas rättigheter, yrkespersonernas skyldigheter och tjänsteproducenternas skyldigheter finns utspridda i ett tjugotal lagar. Dessa bestämmelser bör samlas i en enda klient- och patientsäkerhetslag. Då skulle de vara lättare att följa i det praktiska arbetet och ledarskapet. Tillsynslagen som träder i kraft vid ingången av 2024 förtydligar myndighetstillsynens roll. En enhetlig klient- och patientsäkerhetslag skulle bidra till ett jämlikt tillgodoseende av invånarnas rättigheter, underlätta det dagliga arbetet för yrkespersonerna inom social- och hälsovården och förenkla välfärdsområdenas egenkontroll.

4. Genomförandet av klient- och patientsäkerhetsstrategin

Målet för Social- och hälsovårdsministeriets nationella klient- och patientsäkerhetsstrategi och genomförandeplanen 2022–2026 är att undvika de skador som kan undvikas. Detta uppnås bl.a. genom att ta i bruk den bästa säkerhetsfrämjande praxisen i hela servicesystemet. Genomförandet av strategin möjliggörs via lagstiftning och nationell styrning. Det huvudsakliga ansvaret ligger hos välfärdsområdena, vars organ bör följa hur målen uppnås och vid behov vidta åtgärder.

5. Den långsiktiga utvecklingen av klient- och patientsäkerheten bör garanteras

Klient- och patientsäkerhetscentret har hand om den nationella samordningen av utvecklingen och planeringen av klient- och patientsäkerheten (Statsrådets förordning 8/2021). Till centrets uppgifter hör också att följa och utvärdera hur målen i den nationella klient- och patientsäkerhetsstrategin framskrider. Långsiktig finansiering möjliggör systematisk utveckling och uppföljning av klient- och patientsäkerheten i Finland.

Läs mer om Klient- och patientsäkerhetscentrets förslag för regeringsprogrammet på webbsidan https://klientochpatientsakerhetscentret.fi/aktuellt/klient-och-patientsakerhetscentrets-forslag-for-regeringsprogrammet-2023/.  

Mer information ges av

Hanna Toiviainen, programchef, Klient- och patientsäkerhetscentret, tfn 040 4855 493, hanna.toiviainen(a)ovph.fi

Tuija Ikonen, direktör, Klient- och patientsäkerhetscentret, tfn 040 579 5482, tuija.ikonen(a)ovph.fi

————————————————

Klient- och patientsäkerhetscentret inom Österbottens välfärdsområde samordnar utvecklingen, planeringen, uppföljningen och utvärderingen av klient- och patientsäkerheten i Finland. Centret utarbetar verksamhetsmodeller, nya verktyg och rekommendationer för tjänsteanordnare och tjänsteproducenter, yrkespersoner, klienter och patienter. Centret utbildar och främjar forskningen samt erbjuder nätverk och expertgrupper. Centret samarbetar med alla och delar med sig av kunskap och resultat. Verksamheten styrs, uppföljs och utvärderas av Social- och hälsovårdsministeriet.

www.klientochpatientsakerhetscentret.fi