Siirry sisältöön
Nyheter

Klient- och patientsäkerhetscentret välkomnar SHM:s förordning om finansiering av hälsovetenskaplig forskning på universitetsnivå 2024–2027


Klient- och patientsäkerhetscentret har gett sitt utlåtande om utkastet till Social- och hälsovårdsministeriets förordning om finansiering av hälsovetenskaplig forskning på universitetsnivå (VN/27112/2023). Centret anser att målen och prioriteringarna för forskningen 2024–2027 är bra och värda att satsa på.

Inom forskningen om klient- och patientsäkerhet behövs forskning om hälso- och sjukvården och socialvården var för sig och som en integrerad helhet. Särskild uppmärksamhet bör fästas vid serviceanvändarens synvinkel. Målen och uppgifterna i klient- och patientsäkerhetsstrategin och genomförandeplanen erbjuder innehåll för forskning om bl.a. ovannämnda teman.

Reformen av servicesystemet har beaktats i prioriteringarna för forskningen och möjliggör ett unikt forskningsupplägg om klient- och patientsäkerheten i Finland. Forskningsresultaten kan få betydelse även internationellt. Det är önskvärt att villkoren för finansieringen inte begränsas till forskningsområden endast inom hälso- och sjukvården.

Klient- och patientsäkerhetscentret anser det vara viktigt att forskningsfinansieringen fördelas jämlikt över de olika prioriteringarna och beviljas även till forskningskonsortier över samarbetsområdenas gränser. Då kan forskningsfrågorna studeras även på nationell nivå.

Centrets utlåtande kan läsas på adressen: Utlåtande – Utlåtande.fi