Siirry sisältöön
Nyheter

Klient- och patientsäkerhetscentret hördes i social- och hälsovårdsutskottet

Riksdagen behandlar som bäst regeringens proposition (RP 2/2024 rd), genom vilken den statliga styrningen av välfärdsområdena ska förenhetligas, finansministeriets roll vid styrningen förtydligas och det att styrningen av välfärdsområdena är förenlig med statsrådets mål för den ekonomiska politiken och finanspolitiken säkerställas. Klient- och patientsäkerhetscentret hördes i social- och hälsovårdsutskottet den 12 mars 2024.

RP 2/2024 rd

I sitt utlåtande och anförande betonade Klient- och patientsäkerhetscentret att klient- och patientsäkerheten utgör en del av kostnadshanteringen inom social- och hälsovården.

 • Kostnaderna för korrigeringen av skador som uppstått inom hälso- och sjukvården i Finland beräknas uppgå till över 1 miljard euro per år (Statens revisionsverk 7/2021).
 • Då tillkommer kostnaderna för brister i klientsäkerheten inom socialvården, men dessa har inte beräknats.
 • Hälften av skadorna skulle kunna undvikas genom att förutse och skydda sig mot risker.
 • Förebyggande arbete är mer verkningsfullt och kostnadseffektivt än en situation där säkerhetsbristerna eskalerar och felen korrigeras i efterhand.
 • Genom styrning av klient- och patientsäkerheten kan de resurser som nu går åt till att åtgärda skador användas på ett bättre sätt.

Klient- och patientsäkerhetscentret anser att det behövs centraliserad styrning för att garantera att de grundläggande rättigheterna tillgodoses. Genom att styra innehållet kan vi uppnå en bättre klient- och patientsäkerhet, kvalitet och verkningsfullhet. Det nationella målet bör därför vara att förbättra vårdens och tjänsternas säkerhet, kvalitet och verkningsfullhet samt att minska kostnaderna för skador.

 • Styrningen bör basera sig på en tillräcklig och heltäckande lägesbild och beakta särdragen i olika delar av landet samt behoven hos olika klient- och patientgrupper, i synnerhet utsatta klienter.
 • Styrningsförfarandena bör utgå från sakkunskap om klient- och patientsäkerhet, kvalitet och verkningsfullhet.
 • Via riksomfattande mål kan man stödja verkställandet av rekommendationer som ökar kostnadseffektiviteten.
 • I Klient- och patientsäkerhetsstrategin har man sammanställt evidensbaserade funktionella och kvalitativa mål som bidrar till en bättre klient- och patientsäkerhet.

Som stöd för styrningen behövs kunskap om klient- och patientsäkerhetens situation, om skador och missförhållanden inom social- och hälsovården samt om metoder för att minska dem.

 • Klient- och patientsäkerhetscentret samordnar utvecklingen och planeringen av klient- och patientsäkerheten på nationell nivå.
 • Utvecklingsarbete kring mätning av klient- och patientsäkerheten pågår, och de första indikatorerna har redan publicerats.
 • Klient- och patientsäkerhetens lägesbild är bristfällig, liksom registreringen och rapporteringen av skador.
 • Genom en smart förnyelse av förfarandena för anmälning av skador och genom att utnyttja de anmälda uppgifterna är det möjligt att minska antalet skador och tillbud.
 • Uppgifterna i skadeanmälningarna bör inkluderas i regeringsprogrammets helhet för kunskapsbaserad ledning, digitalisering och verkningsfullhet.