Siirry sisältöön
Nyheter

Klient- och patientsäkerheten är en del av välfärdsområdenas organiseringsansvar – också den bör uppföljas och styras


Klient- och patientsäkerhetscentret har gett sitt utlåtande om utkastet till regeringens proposition (VN/23885/2023), vars syfte är att förenhetliga den statliga styrningen av välfärdsområdena, förtydliga finansministeriets roll i styrningen av välfärdsområdena och säkerställa att styrningen av välfärdsområdena är förenlig med de ekonomiska och finanspolitiska mål som statsrådet ställt upp.

Klient- och patientsäkerhetscentret anser att de föreslagna ändringarna i lagen om välfärdsområden i huvudsak kan understödjas. Klient- och patientsäkerhetscentret betonar ändå att styrningen av social- och hälsovården bör utgå från forskningsrön och noggranna bedömningar av styråtgärdernas effekter. I beslutsfattandet bör man beakta åtgärdernas samhälleliga konsekvenser under en längre tid än den pågående regeringsperioden. I synnerhet bör man trygga svaga och utsatta klienters ställning inom välfärdsområdena.

Klient- och patientsäkerhetscentret anser det nödvändigt att klient- och patientsäkerhetens lägesbild ses över och bedöms i välfärdsområdenas styrförhandlingar som en del av organiseringsansvaret för social- och hälsovården. Indikatorerna för klient- och patientsäkerhet bör bli en etablerad del av välfärdsområdenas effektivitetsbaserade ledning genom att införa dem i indikatorerna för kostnadsnyttoeffekten inom social- och hälsovården (KUVA) och minimiinformationsinnehållet. Som stöd för den kunskapsbaserade ledningen och styrningen bör förfarandena för anmälningar om negativa händelser och avvikelser förnyas så att de omfattar hela social- och hälsovårdssystemet. Man bör också säkerställa via författningar att de uppgifter som insamlas via anmälningar till tillsynsmyndigheterna och SHM:s institut görs tillgängliga för anordnare av social- och hälsovård, serviceproducenter, yrkesutbildade personer, beslutsfattare och invånare.

Centrets utlåtande kan läsas här:  Utlåtande – Utlåtande.fi