Siirry sisältöön
Nyheter

Finland i mellanskiktet i resultatjämförelsen 2022 för WHO:s handlingsplan för patientsäkerhet


Finland har förbundit sig till Världshälsoorganisationens (WHO) globala handlingsplan för patientsäkerhet 2021–2030 via den nationella klient- och patientsäkerhetsstrategin. I strategin ingår 10 spetsindikatorer från WHO:s handlingsplan inklusive indikatorer och mål. En lägesbild skickas till WHO för internationell jämförelse 2022, 2024 och 2026.

I fråga om de tio spetsindikatorerna hade vi år 2022 uppnått målnivån för två och närmade oss målet för tre indikatorer. Vi låg ännu i startgroparna i fråga om uppföljningen av negativa händelser vid läkemedelsbehandling, ett nationellt program för arbetssäkerhet och arbetshälsa samt regelbundet samarbete mellan klient- och patientrepresentanter och verksamhetsenheternas ledning.

Uppföljningstabell

I tabellen beskrivs målen för WHO:s 10 spetsindikatorer, uppföljningsresultatet bland de 102 medlemsländer som besvarat alla frågor (andelen som uppnått målet i procent) och Finlands situation 2022 jämfört med WHO:s målnivå.

WHO:s spetsmål (förkortat och fritt översatt), källa: https://www.who.int/teams/integrated-health-services/patient-safety/policy/global-patient-safety-action-plan)
WHO:s målnivå senast 2023
(% av dem som svarat)
Länder som uppnått målet 2022
(% av dem som svarat)
Finlands situation 2022
Serviceanordnarna har åtagit sig att genomföra handlingsplanen.30 %27 %uppnått
Serviceproducenterna använder heta linjen-indikatorerna inom ledningen.*30 %36 %uppfylls delvis
Incidensen för vårdrelaterade infektioner är nedåtgående.20 %31 %indikator finns, ingen minskning
Antalet negativa händelser vid läkemedelsbehandling är bevisligen nedåtgående.20 %18 %ingen indikator, ingen information
Det finns modeller för samarbetet mellan patientrepresentanter och serviceproducenternas ledning.20 %13 %inga modeller används
Innehållet i WHO:s läroplan för patientsäkerhet ingår i grundutbildningen inom alla yrkesutbildningar inom social- och hälsovården.30 %20 %planering påbörjad
Det finns ett nationellt utvecklingsprogram för att öka arbetssäkerheten och arbetshälsan för social- och hälsovårdspersonalen.30 %18 %program saknades 2022
Det nationella anmälnings- och inlärningsförfarandet för farliga situationer har digitaliserats20 %31 %uppfylls delvis
En nationell och regional årsrapport om patientsäkerhet publiceras.20 %18 %uppfylls delvis
Det finns heltäckande nätverk och intressegrupper för patientsäkerhet.30 %18 %delvis uppnått
*Med heta linjen-indikatorer rapporteras allvarliga avvikelser som alltid kan undvikas (never events).

I WHO:s uppföljningsenkät 2022 fanns 175 frågor och därtill några specialfrågor. Rapporten innehöll resultaten från 70 frågor för de 102 medlemsländer som hade besvarat alla frågor. I rapporten angavs inte resultaten för enskilda länder.

Finlands svagheter och styrkor

Av de 70 frågor som beskrivs i rapporten uppnådde Finland enligt uppföljningen 2022 målnivån i en fjärdedel av åtgärderna, medan en femtedel ännu inte hade påbörjats.

Finland ligger mest efter i fråga om att avvikelser inte rapporteras nationellt (59 % av dem som svarat rapporterar) och att vi saknar en nationell samordnande part för rapportering och analys av avvikelser och för att lära oss av dem (28 % av dem som svarat har en nationell samordnande part). I Finland saknas också systematisk bedömning av säkerhetsriskerna och de negativa händelserna inom vårdprocesserna (41 % av dem som svarat bedömer).

Finlands styrka var att patientsäkerheten är en prioritering inom hälso- och sjukvården och att vi har en nationell klient- och patientsäkerhetsstrategi med en tillhörande handlingsplan. I huvudsak finns det också författningar som reglerar säkerheten. I Finland finns dessutom många nätverk och organisationer som arbetar för bättre patientsäkerhet.

Vid sidan av patientsäkerheten främjas också klientsäkerheten inom socialvården.