Siirry sisältöön
Nyheter

Experttexter


Vi har publicerat experttexter som riktar sig i synnerhet till beslutsfattare och ledare samt intressentgrupper på nationell nivå och inom välfärdsområdena.

I texterna berättar vi om den hjälp och det stöd som Klient- och patientsäkerhetscentret erbjuder välfärdsområdena samt om målen för regeringsprogramperioden 2023‒2027.

Vi berättar också hur kostnaderna för säkerhetsavvikelser inom hälso- och sjukvården (över 1 miljard euro per år, Statens revisionsverks rapport 7/2021) fördelar sig över välfärdsområdena. Då tillkommer ännu de årliga kostnaderna för brister i klientsäkerheten inom socialvården.

Vi berättar hur välfärdsområdena bör beakta klient- och patientsäkerheten i sina ledningsstrukturer och förfaranden, vid avtalsstyrning och i avtal med tjänsteproducenter inom social- och hälsovården samt inom egenkontrollen, som regleras bland annat i lagen om ordnande av social- och hälsovård 612/2021, 6 kap. 40 § (https://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/2021/20210612).

I experttexterna presenteras också genomförandet av Social- och hälsovårdsministeriets nationella klient- och patientsäkerhetsstrategi 2022–2026, behovet av resurser för tillräcklig säkerhetskompetens i välfärdsområdena samt områdenas särdrag.

Länkar till experttexterna hittar du här!