Siirry sisältöön

Välfärdsområdena har önskat att de åtgärder och uppgifter som härletts ur målen i strategin ska indelas i lagstadgade och icke-lagstadgade, så att det blir enklare att lägga dem i prioritetsordning.

I självutvärderingsverktyget har de åtgärder som har en stark grund i lagstiftningen markerats med symbolen §. Då kan åtgärden tolkas som lagstadgad åtminstone i någon mån, även om den inte har formulerats på exakt samma sätt som i lagen. Den kan bygga på en eller flera författningar som verkställs via åtgärden. I tabellen anges de mest centrala av dessa.

I tabellen har markeringen LTE (lain toteutumista edistävä) använts för åtgärder som främjar fullföljandet av lagen, även om de inte direkt kan anses vara lagstadgade. De bidrar till att målen i lagstiftningen uppnås.

De åtgärder som kan kategoriseras som rekommendationer har markerats med bokstaven S (suositus). I bakgrunden finns lagstiftning med anknytning till åtgärden.

De svenska versionerna hittas i Finlex med hjälp av lag- och paragrafnumreringen.