Siirry sisältöön

Klient- och patientsäkerhetsstrategi och genomförandeplan 2022–2026

Strategiska spetsar

Det finns fyra strategiska spetsar, som var och en innehåller tre mål.

Strategisk spets 1: Tillsammans med klienterna och patienterna

Mål 1.1 Vi ökar delaktighet för att förbättra säkerheten
Mål 1.2 Vi främjar klient- och patientsäkerhetsarbete i samma takt
Mål 1.3 Klienternas, patienternas och närståendes erfarenheter styr utveckling av våra tjänster

Strategisk spets 2: Välmående och kompetent personal

Mål 2.1 Vi säkerställer säkerhetskunskaper och deras förbättring under hela karriären
Mål 2.2 Vi skapar säkerhet genom att främja arbetshälsa
Mål 2.3 Vi förbättrar säkerheten genom aktivt ledarskap

Strategisk spets 3: Säkerheten först vid alla organisationer

Mål 3.1 Öppen och tillgänglig information styr vår verksamhet och ökar säkerhet
Mål 3.2 Vi säkerställer distanstjänster och digitala tjänster som är trygga för alla
Mål 3.3 Säkerhetskultur ligger till grund för vår verksamhet

Strategisk spets 4: Vi förbättrar det som redan finns

Mål 4.1 Vi ökar läkemedelsbehandlingens säkerhet genom gemensamma rutiner
Mål 4.2 Vi sörjer för säkerheten vid användning av utrustning och informationssystem
Mål 4.3 Vi förenhetligar god infektionsbekämpningspraxis

Det övergripande målet är: Vi stärker och skapar förutsättningar för ett nationellt och regionalt säkerhetsarbete.

Planeringsgrupper ansvarar för planeringen av genomförandet av strategin

För varje mål har det utsetts en planeringsgrupp som planerar genomförandet. Gruppen består av en ordförande, en projektchef, två medlemmar och en facilitator.

Arbetet för de strategiska spetsarna leds av så kallade spetskoordinatorer, som liksom facilitatorerna arbetar vid Klient- och patientsäkerhetscentret. Medlemmarna i planeringsgrupperna kommer från olika delar av landet och arbetar inom social- och hälsovårdens servicesystem, utbildningsorganisationer, organisationer samt privata och tredje sektorn.

Vi informerar på de här webbsidorna om hur genomförandet av strategin framskrider.

Klient- och patientsäkerhetsstrategin publicerades 24.2.2022

För utarbetandet av den nya klient- och patientsäkerhetsstrategin och dess verkställighetsplan 2022–2026 ansvarade en styrgrupp som tillsattes av Social- och hälsovårdsministeriet i april 2021 och en arbetsgrupp som utsågs av styrgruppen. Klient- och patientsäkerhetscentret bidrog med stöd i planeringsarbetet.

I planeringen av strategin deltog ett stort antal representanter från social- och hälsovården och centrala berörda grupper. På webbplatsen Utlåtande.fi  gavs ca 70 utlåtanden om utkastet till strategin.

Klient- och patientsäkerhetsstrategin och genomförandeplanen 2022–2026 publicerades vid ett webbinarium som SHM ordnade den 24 februari 2022.

Se inspelningen här!

Efter publiceringen ordnades en paneldebatt på rubriken ”Från patientsäkerhetsstrategi till klient- och patientsäkerhetsstrategi – något gammalt, något nytt och något lånat”.

Paneldebatten ordnades av Klient- och patientsäkerhetscentret tillsammans med Patient- och klientsäkerhetsföreningen.

Du kan be om länken till inspelningen av webbinariet via e-post: noharm(a)ovph.fi.

Bakgrundsmaterial

Lägesbilden inför den nya strategin utformades i verkstäder som ordnades i samarbete med SHM och som lockade sammanlagt 974 deltagare.

26.5.2021 I Lääkitysturvallisuus (pdf)

26.5.2021 II Laiteturvallisuus (pdf)

2.6.2021 III Digitaalisuus ja etäpalvelut (pdf)

2.6.2021 IV Potilaiden ja asiakkaiden osallisuus (pdf)

9.6.2021 V Asiakasturvallisuus sote-palveluissa (pdf)

9.6.2021 VI Valvonta ja hyvinvointialue (pdf)

18.8.2021 VII Tutkimus, koulutus ja kehittäminen (pdf)

26.8.2021 VIII Strategian toimeenpanon johtaminen (pdf)

Våren 2021 gjordes en omfattande nationell enkät bland olika berörda grupper angående genomförandet av den nationella patient- och klientsäkerhetsstrategin 2017‒2021 och utvecklingsobjekt inför den nya strategiperioden.En sammanfattning av svaren (pdf, på finska) finns här.

Mer information: programchef Hanna Toiviainen och specialsakkunnig Tarja Pajunen