Siirry sisältöön
  • Åtgärder för att säkerställa att vården och omsorgen är säker.
  • Metoder för att skydda klienter och patienter från vårdskador.
  • Rätt vård vid rätt tidpunkt åt rätt person.
  • Vården eller omsorgen medför inga negativa följder.
  • En del av hälso- och sjukvårdens samt omsorgstjänsternas kvalitet.
  • Omfattar läkemedelssäkerhet, säker användning av apparater och sjukhushygien.

Viktiga begrepp

Skydd

Tillvägagångssätt med vars hjälp man identifierar och förhindrar skadliga avvikelser, så att de inte leder till skadliga händelser. Dessa är till exempel checklistor och patientens id-armband.

Skadliga- eller patientsäkerhetshändelser

En händelse som äventyrar patientsäkerheten och orsakar eller kan orsaka skada på en patient, som orsakar eller kan orsaka skada för patienten. Det dels in i allvarliga och lindriga skadliga händelser.

Nära ögat-händelser

En händelse som kunde ha orsakat patienten skada. Händelsen undveks antingen av slumpen eller för att händelsen upptäcktes och hindrades i tid.

Skadlig händelse

En händelse som orsakar skada till patienten.

Vårdfel

Ett fel eller försummelse i vården av en patient. 

Patientskada

Patientskada är en personskada som uppstår i samband med hälso- och sjukvård. Patientförsäkringscentralen bedömer utifrån patientskadelagen om det är frågan om en patientskada som kan ersättas.

Klargörande

Ta upp till diskussion om du är missnöjd med vården eller bemötandet på vårdenheten. Det är det snabbaste sättet att få svar på tungt vägande frågor. 

Påminnelse

Påminnelsen är relaterade till den vård eller bemötande patienten får. Patienten eller hens anhörig anmäler ärendet till organisations ledning som yttrar sig i frågan.

Klagomål

Klagomål som berör patientvården tillställs tillsynsmyndigheten. Dessa är Valvira och Regionförvaltningsverket. (AVI)