Siirry sisältöön

Uppgifter

SHM fastställde i maj 2022 följande uppgifter för gruppen under perioden 2022–2024 (option två år):

  • Att stödja planeringen av genomförandet av den nationella klient- och patientsäkerhetsstrategin och förankringen av strategin med beaktande av olika patientgrupper och befolkningen.
  • Att stödja klientens, patientens och de närståendes delaktighet i det nationella samarbetet, inom välfärdsområdena och vid verksamhetsenheterna.  
  • Att beakta klientens, patientens och de närståendes perspektiv samt identifiera olika klientgruppers behov och specialfrågor gällande klient- och patientsäkerheten i centrets arbete och kommunikation.
  • Att stödja centrets verksamhet med sin sakkunskap.
  • Att förmedla kunskap om genomförandet av den nationella klient- och patientsäkerhetsstrategin och om arbetet för bättre klientsäkerhet till patientorganisationer och föreningar.

Gruppens medlemmar

Medlemmarna i arbetsgruppen är sakkunniga inom olika patient- och handikapporganisationer. I arbetsgruppen ingår också klient- och närståendemedlemmar.

Organisationer: Hjärnförbundet, FinFami Etelä-Pohjanmaa, Andningsförbundet, Invalidförbundet, Föreningen Finlands Dövblinda, Minnesförbundet, Andningsstöd, Centralförbundet för Mental Hälsa, Njur- och leverförbundet, OLKA Vasa/Österbottens föreningar POHY, Närståendevårdarnas förbund, Diabetesförbundet i Finland, Suomen Kipu, Finlands social och hälsa SOSTE, Finlands Hjärtförbund, Cancerföreningen i Finland och Cancerpatienterna i Finland.

Verksamhet och mål

Centrets specialsakkunniga Tarja Pajunen berättar att medlemmarna i gruppen träffas cirka fyra gånger per år. Under träffarna har man bl.a. diskuterat klient- och patientsäkerheten i situationer som kan leda till en allvarlig skada eller fara för klienten.

– Vi har bland annat funderat på hur patientsäkerheten vid vård i hemmet kan garanteras om det uppstår elavbrott och hur man i nödsituationer kan garantera fysiskt och psykiskt tillgänglig service på klientens och patientens eget språk.

Enligt Pajunen har man också diskuterat hur delaktigheten kan förstärkas via dialog och hur viktigt det är att organisationernas sakkunskap, kompetens och erfarenhetskunskap utnyttjas inom välfärdsområdena och vilka möjligheter det innebär.

Arbetsgruppens långsiktiga mål är att före år 2026 förstärka klienternas, patienternas och de närståendes roll som aktiva aktörer och beakta deras erfarenheter när tjänsterna och vården utvecklas och utvärderas.

Mer information: Tarja Pajunen, specialsakkunnig, tarja.pajunen(a)ovph.fi, tfn 040 182 0904