Siirry sisältöön
Bloggen

Elina Hanslians blogginlägg: Finland ett modelland för säker läkemedelsbehandling 2026  


Läkemedelsbehandlingen är ett gott exempel på varför verksamheten bör granskas över enhets- och organisationsgränserna när kvaliteten och säkerheten inom social- och hälsovården utvecklas.

Läkemedelsbehandlingen är en mångfacetterad process som inkluderar både läkemedelsanvändaren och ett stort antal professionella, och den genomförs i mycket varierande miljöer.

En del läkemedel medför en ökad risk för allvarliga skador om de används fel, och därtill löper vissa patientgrupper en större risk för biverkningar. Läkemedlen används ofta under en lång tid, men sällan utan att doseringen ändras med tiden. Samtidig användning av flera läkemedel och flera samtidiga sjukdomar gör det ännu svårare att kontrollera läkemedelsbehandlingen.

Säkerheten är inte den enda orsaken till att smidiga och patient- och klientorienterade vårdkedjor redan har förespråkats en längre tid.

I mitt arbete på apoteket har jag märkt att samarbetet med de övriga professionella som deltar i läkemedelsbehandlingen är nästan obefintligt, vilket medför att vårdkedjan är osmidig för läkemedelsanvändaren.

Apotekskunderna ber ofta apotekspersonalen förmedla information om en lyckad läkemedelsbehandling till övriga parter inom social- och hälsovården. Tyvärr finns det ingen fungerande kanal för det här. Å andra sidan tycker jag bristen på mångprofessionellt samarbete har medfört att kunderna ofta upplever farmaceuterna och provisorerna endast som läkemedelsförsäljare.

Yrkeskårernas interna kodsystem, traditioner och strävan efter autonomi är en utmaning för ledningen av social- och hälsovården, men försvårar uppbyggnaden av samarbetsmodeller även på praktisk nivå.

Läkemedlen utgör cirka 15 procent av kostnaderna för hälso- och sjukvården.

Största delen av läkemedlen används inom öppenvården och en betydande andel av avvikelserna inom vården hänför sig till läkemedelsbehandling.

Jag undrar hur vi har råd att inte samarbeta för att säkerställa en vettig och säker läkemedelsanvändning. Syftet med mångprofessionellt samarbete är inte att minska specialkompetensens betydelse, utan att ge mervärde i vården eller betjäningen av patienten eller klienten.

Beredningen av den nya nationella klient- och patientsäkerhetsstrategin 2022–2026 har inletts. Målet är att Finland ska bli ett modelland inom patient- och klientsäkerhet senast 2026.

Glädjande nog har jag konstaterat att klient- och patientsäkerheten är en infallsvinkel som har samlat representanter för olika yrkesgrupper kring samma bord och inför ett gemensamt mål.

Vi är alla överens om att patientens eller klientens säkerhet utgör grunden för all service och vård – till exempel läkemedelsbehandlingen.

En ärlig och öppen dialog om säker vård, omsorg och service för patienter och klienter är vad vi behöver. Låt oss tillsammans göra Finland till ett modelland även för säker läkemedelsbehandling!

———
Skribenten Elina Hanslian är provisorsstuderande och högskolepraktikant vid Utvecklingscentret för patient- och klientsäkerhet.

Läs övriga blogginlägg här!